תאריך אחרון להציע הצעות - דירת מגורים בעפולה מכונס נכסים
30.5.21
ישראל
 בניין ישי סנטר רחוב הצפצפה 2 א.ת. רמת ישי

מוזמנות בזה הצעות לרכישת זכויות בדירה מגורים, ה מצויה ברח' הולנד 10 ג' בעפולה,

והידועה כתת חלקה 76 , בחלקה 51 , בגוש 16707(להלן: "הנכס")

1. פרטים על הנכס, תנאי רכישה וכן מידע נוסף

ניתן לקבל במשרד הח"מ, כונס הנכסים, עו"ד שלומי אביטן

2. הצעות לרכישת הנכס יש להגיש בכתב וזאת

לא יאוחר מיום 30/05/21 במשרד הח"מ כונס הנכסים, עו"ד שלומי אביטן,

על גבי טופס שאת נוסחו ניתן לקבל במשרדי הח"מ,

בצירוף המחאה בנקאית בשיעור של 10% מסכום ההצעה,

ערוכה לפקודת הח"מ כונס הנכסים, עו"ד שלומי אביטן. 

3. על ההצעה להיות נקובה בשקלים חדשים. 

4. לסכום כל הצעה ייווסף מע"מ, במידה ועד כמה שחל תשלום מע"מ בגין עסקת רכישתו של הנכס. 

5. כונס הנכסים יהיה רשאי ל חלט ההמחאה הבנקאית למקרה שמציע שהצעתו תתקבל על ידי כונס הנכסים,

יחזור בו מהצעתו.

6. הנכס יימכר במצבו הקיים (AS IS) והאחריות לבדיקת כל הנתונים העובדתיים ו/או הפיזיים ו/או

התכנוניים ו/או המשפטיים הנוגעים ו/או הקשורים בנכס

(לרבות מהות הזכויות, קיומם של רישיונות ו/או היתרי בניה, תשלומי אגרות והיטלים למיניהם)

מוטלת על המציעים ועליהם בלבד.

7. על מכירת הנכס לא יחולו דיני המכרזים וכונס הנכסים אינו מתחייב לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או

איזו הצעה שהיא והוא יהיה רשאי לנהל משא ומתן עם מי ממגישי ההצעות ו/או עם אחרים.

8. כונס הנכסים שומר לעצמו הזכות לחזור בו מהזמנה זו, להאריך המועד להגשת ההצעות, לפרסם הזמנה

חדשה, לקיים מכירת תחרות בין המציעים השונים, או חלקם, או לנקוט בכל הליך אחר שימצא לנכון.

9. מועד הביקור בנכס נקבע ליום 20/05/2021 – בין השעות: 15:00-18:00

10. המכר הסופי של הנכס כפוף לאישורו של בית המשפט לענייני משפחה בנצרת.  

לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל בת אל משלומי אביטן ושות' | משרד עורכי דין ונוטריון בטלפון 04-8665022

דירה, עפולה, רחוב הולנד 10 ג'

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 


סוג נכס דירה
ישוב עפולה
כתובת רחוב הולנד 10 ג'
מועד אחרון להגשת הצעות יום ראשון, 30.5.21, 18:00
גוש 16707
חלקה 51
תת חלקה 76

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא