30.5.21
Израиля
 בניין ישי סנטר רחוב הצפצפה 2 א.ת. רמת ישי

מוזמנות בזה הצעות לרכישת זכויות בדירה מגורים, ה מצויה ברח' הולנד 10 ג' בעפולה,

והידועה כתת חלקה 76 , בחלקה 51 , בגוש 16707(להלן: "הנכס")

1. פרטים על הנכס, תנאי רכישה וכן מידע נוסף

ניתן לקבל במשרד הח"מ, כונס הנכסים, עו"ד שלומי אביטן

2. הצעות לרכישת הנכס יש להגיש בכתב וזאת

לא יאוחר מיום 30/05/21 במשרד הח"מ כונס הנכסים, עו"ד שלומי אביטן,

על גבי טופס שאת נוסחו ניתן לקבל במשרדי הח"מ,

בצירוף המחאה בנקאית בשיעור של 10% מסכום ההצעה,

ערוכה לפקודת הח"מ כונס הנכסים, עו"ד שלומי אביטן. 

3. על ההצעה להיות נקובה בשקלים חדשים. 

4. לסכום כל הצעה ייווסף מע"מ, במידה ועד כמה שחל תשלום מע"מ בגין עסקת רכישתו של הנכס. 

5. כונס הנכסים יהיה רשאי ל חלט ההמחאה הבנקאית למקרה שמציע שהצעתו תתקבל על ידי כונס הנכסים,

יחזור בו מהצעתו.

6. הנכס יימכר במצבו הקיים (AS IS) והאחריות לבדיקת כל הנתונים העובדתיים ו/או הפיזיים ו/או

התכנוניים ו/או המשפטיים הנוגעים ו/או הקשורים בנכס

(לרבות מהות הזכויות, קיומם של רישיונות ו/או היתרי בניה, תשלומי אגרות והיטלים למיניהם)

מוטלת על המציעים ועליהם בלבד.

7. על מכירת הנכס לא יחולו דיני המכרזים וכונס הנכסים אינו מתחייב לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או

איזו הצעה שהיא והוא יהיה רשאי לנהל משא ומתן עם מי ממגישי ההצעות ו/או עם אחרים.

8. כונס הנכסים שומר לעצמו הזכות לחזור בו מהזמנה זו, להאריך המועד להגשת ההצעות, לפרסם הזמנה

חדשה, לקיים מכירת תחרות בין המציעים השונים, או חלקם, או לנקוט בכל הליך אחר שימצא לנכון.

9. מועד הביקור בנכס נקבע ליום 20/05/2021 – בין השעות: 15:00-18:00

10. המכר הסופי של הנכס כפוף לאישורו של בית המשפט לענייני משפחה בנצרת.  

За более подробной информацией по лоту недвижимости аукциона, пожалуйста, обращайтесь к בת אל из שלומי אביטן ושות' | משרד עורכי דין ונוטריון по 04-8665022

דירה, עפולה, רחוב הולנד 10 ג'

каталог
  Предыдущий
Следующий 


Тип имущества דירה
Город עפולה
Адрес רחוב הולנד 10 ג'
последний день для размещения ставки Воскресенье, 30.5.21, 18:00
блок 16707
участок 51
под-участок 76

теги:

каталог
  Предыдущий
Следующий