21.3.21
Израиля
 דניאל פריש 3 ת"א 6473104

הח"מ, מכוח תפקידו ככונס נכסים, מזמין בזאת

את הציבור להציע הצעות לרכישת זכויות בנכס, כדלקמן:

א. פרטי הנכס:

נכס הממוקם ברחוב משה שרת 24 ברמת גן,

בן שתי קומות וגג, במקרקעין הידועים כגוש 6125,

חלקה 302 (להלן: "הנכס" או "הממכר").

ב. תנאי ההזמנה:

1. הנכס יימכר במצבו הפיזי והמשפטי כפי שהוא (AS IS, WHERE IS).

מובהר בזה כי כונס הנכסים ו/או מי מטעמו, אינו מקבל על עצמו כל אחריות

ו/או מצג כלשהו לגבי הנכס ו/או מצבו ו/או מצב הזכויות בו.

2. על המציע מוטלת החובה לבדוק על חשבונו ואחריותו את הזכויות בנכס מכל בחינה שהיא,

ובכלל זה, את מצבו הפיזי, התכנוני והמשפטי של הנכס, את ייעודו,

אפשרויות השימוש והניצול שלו ואת מצב רישום הזכויות לגביו, ברשויות השונות.

3. טופסי הצעה והסכם המכר ניתן לקבל במשרד:

פישר בכר חן וול אוריון ושות' (אצל עו"ד מייקל שחר)

ברחוב דניאל פריש 3 בתל אביב,

טל: 03-6944162

פקס: 03-5266983

במייל: mshachar@fbclawyers.com

במייל: tarazi@fbclawyers.com

4. הצעות לרכישת הנכס תוגשנה לכונס הנכסים על גבי מסמכי ההצעה,

עד ליום 21/3/2021 בשעה 19:00,

בצירוף שיק בנקאי בסך של 10% מגובה ההצעה ובתוספת מע"מ (ככל הנדרש),

ערוך לפקודת "גזברות ההוצאה לפועל בתל אביב-יפו" (להלן: "הערובה").

5. בהצעות בכתב, יפרט המציע את פרטיו האישיים ואת הסכום המוצע עבור הנכס.

ההצעה תהיה בלתי חוזרת, בלתי מסויגת ובלתי מותנית. מציע שהצעתו תתקבל,

לחתום על הסכם המכר בנוסח המצוי במשרדי הח"מ.

6. אין הח"מ כפוף לדיני המכרזים ואין הוא מתחייב לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או הצעה כלשהי,

יהיה רשאי לנהל מו"מ עם המציעים או עם חלק מהם

ו/או לקיים התמחרות לפי שיקול דעתו ו/או לבטל את ההצעה. כמו כן,

הח"מ רשאי לדחות ו/או להאריך את מועד קבלת ההצעות לרכישה ו/או לקיים התמחרות חוזרת

ו/או לשנות את תנאי ההזמנה, הכל לפי שיקול דעתו הבלעדי.

7. המכר כפוף לאישור ראש ההוצאה לפועל במסגרת תיק הוצל"פ 529731-10-18.

8. הערובה תחולט ע"י הח"מ, במידה והזוכה אשר הצעתו תתקבל יחזור בו מהצעתו

ו/או לא ישלם את תמורת המכר ע"פ הצעתו ו/או לא יחתום על הסכם המכר על פי דרישת הח"מ,

וזאת כפיצוי מוסכם. למען הסר ספק, אין בפיצוי המוסכם לגרוע מכל זכות תביעה אחרת של

כונס הנכסים כנגד המציע המפר כאמור.

9. כונס הנכסים לא ישלם דמי תיווך.

За более подробной информацией по лоту недвижимости аукциона, пожалуйста, обращайтесь к מייקל שחר עו"ד из פישר בכר חן וול אוריון ושות' по 03-6944162

נכס, רמת גן, רחוב משה שרת 24

каталог
  Предыдущий
Следующий 


Тип имущества נכס
Город רמת גן
Адрес רחוב משה שרת 24
последний день для размещения ставки Воскресенье, 21.3.21, 19:00
блок 6125
участок 302
Примечания נכס בן שתי קומות וגג

теги:

каталог
  Предыдущий
Следующий