התמחרות אינטרנטית - קרקע בשכונת רמות צהלה, תל אביב מכונס
16.3.21
ישראל
 בית צים, רח' קלוזנר 10, קומה 1 רמלה, ישראל, מיקוד 7243224

הודעה על הארכת מועד להגשת הצעות עד ליום 7.3.2021 בשעה 13:00
הזמנה להציע הצעות לרכישת קרקע ל- 2 יחידות (דו משפחתיות), ברחוב צה"ל 37, שכונת רמות צהלה, תל אביב
1. בתוקף תפקידו ככונס נכסים, מבקש הח"מ לקבל הצעות לרכישת זכויות החייבים בקרקע ל-2 יחידות (דו משפחתיות) ברחוב צה"ל 37 שכונת רמות צהלה בתל אביב,
הידועה גם כגוש 6624 חלקה 783 (להלן: "הקרקע").
2. שטח החלקה הינו 116 מ"ר + 223 מ"ר מגרשים d ו- c, המגרשים ללא בנייה ומצב הזכויות המשפטיות בקרקע הינם בבעלות פרטית משותפת.
3. הקרקע נמכרת במצבה כפי שהיא ("AS-IS"). על המציע ובאחריותו הבלעדית, לבדוק בעצמו את טיב הקרקע, מצבה הפיסי, התכנוני, הרישומי,
המשפטי לרבות אך לא רק, שטחה, ייעודה, מיקומה, מצב הזכויות בה, אפשרויות ניצולה, ההיתרים החלים לגביה וכל היבט אחר הנוגע לרכישה ולקרקע.
אין בכל מידע אשר נמסר ו/אויימסר על ידי כונס הנכסים ו/או מי מטעמו כדי להוות מצג כלפי המציעים ו/או מי מהם באשר לקרקע ו/או למצב הזכויות בה
ו/או כדי להטיל על כונס הנכסים ו/או מי מטעמו אחריות כלשהי כלפי המציעים ו/או כלפי צדדים שלישיים.
4. הצעות בכתב לרכישת הקרקע יש להגיש עד ולא יאוחר מיום 7.3.2021 בשעה 13:00, על גבי טופס הצעה בלתי חוזרת לרכישת הקרקע,
בצירוף נוסח הסכם המכר כשהוא חתום בידי המציע ובצירוף המחאה בנקאית בשיעור של 10% מהצעתו, לפקודת כונס הנכסים. הצעת המציע תהא בלתי חוזרת.
ההמחאה הבנקאית תוחזר למציע שהצעתו לא נתקבלה.
5. חזר בו המציע לאחר שהתקבלה הצעתו, מכל סיבה שהיא ו/או לא חתם על הסכם המכר בנוסח הנמצא במשרד כונס הנכסים כמפורט להלן,
תחולט ההמחאה הבנקאית שצירף להצעתו וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר.
6. את חוות הדעת השמאית (ללא סכום), נוסח הסכם המכר וטופס ההצעה הבלתי חוזרת לרכישת הקרקע ניתן לקבל באמצעות פניה למשרד הח"מ,
בטלפון ו/או בדוא"ל לכתובת שבחותמת הודעה זו, אצל עוה"ד אוראל קוניו-הראל, או באתר bidspirit בכתובת: http://bidspirit.com/burshtein-kones.
7. התמחרות בין המציעים השונים שיגישו את הצעתם (בצירוף המחאה בנקאית) עד לאותו מועד תתקיים ביום 9.3.2021 בשעה 12:00 באתר bidspirit
( חובה להירשם מראש לאתר) בכתובת: http://bidspirit.com/burshtein-kones.
8. כונס הנכסים אינו מתחייב לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או איזה הצעה שהיא והוא שומר לעצמו את הזכות לנהל מו"מ עם המציעים כולם או מקצתם
ו/או לערוך התמחרות ביניהם ו/או להאריך את המועד להגשת הצעות מעת לעת והכל בכפוף להוראות כבוד רשמת ההוצאה לפועל הנכבדה,
בפניה מתנהל הליך כינוס של הקרקע. על הזמנה זו לא יחולו דיני המכרזים.
9. המכירה כפופה לאישור הנושה המובטחת ולאישור כבוד רשמת ההוצאה לפועל ברמלה.
10. לקבלת פרטים נוספים נא לפנות בכתב למשרדו של הח"מ.

לפרטים נוספים ניתן ליצור קשר עם כונס הנכסים:
איתמר בורשטיין, עו"ד – כונס הנכסים
אוראל קוניו הראל, עו"ד – ב"כ כונס הנכסים
טל' : 08-9158205; פקס: 08-6100846
אימייל: Itamar@sr-accord.com

לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל איתמר בורשטיין, עו"ד מאיתמר בורשטיין, עורך דין בטלפון 08-9158205

קרקע ל- 2 יחידות (דו משפחתיות), תל אביב, צה"ל 37

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 


סוג נכס קרקע ל- 2 יחידות (דו משפחתיות)
ישוב תל אביב
שכונה רמות צהלה
כתובת צה"ל 37
מועד אחרון להגשת הצעות יום ראשון, 7.3.21, 13:00
גוש 6624
חלקה 783
הערות שטח החלקה הינו 116 מ"ר + 223 מ"ר מגרשים d ו- c, המגרשים ללא בנייה ומצב הזכויות המשפטיות בקרקע הינם בבעלות פרטית משותפת.

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא