התמחרות אינטרנטית - דירת מגורים בפתח תקווה מבא כח
21.3.21
ישראל
 קרליבך 1, תל-אביב

הזמנה להציע הצעות לרכישת דירת מגורים ברחוב יוני נתניהו 12, פתח תקווה

1. הציבור מוזמן בזה להגיש הצעות לרכישת זכויות לבעלות וחזקה בדירת מגורים מס' 8 קומה 2 בנין 7 ברחוב יוני נתניהו 12,

פתח תקווה הידועה כחלקה 103 (חלקות 56-57 לשעבר) גוש 6357 אליה צמודים מחסן מס' 65 ו- 2 חניות מס' 158 ו- 159 (להלן ביחד עם ההצמדות - הדירה).

2. הדירה תימכר בהתאם להוראות מסמכי ההזמנה ותנאי הסכם המכר , במצבה הפיזי, המשפטי, הרישומי והתכנוני כפי שהיא (AS-IS) ועל המציע לבדוק בעצמו ועל אחריותו ועל חשבונו את הדירה, מצבה , סביבותיה וכל הזכויות הקשורות בה וכל מידע אחר הקשור בה, וכל זאת בכל רשות , גוף או מוסד כלשהם.

המוכר ו/או מי מטעמו לא יישאו בכל אחריות לכל מצג או התחייבות בקשר עם הדירה.

3. את טופס ההצעה ונוסח הסכם המכר על צרופותיו , ניתן לרכוש באמצעות פניה למשרד הח"מ בדוא"ל office@boslaw.co.il או בטלפון 03-6910022,

תמורת סך של 200₪ שלא יוחזרו למציע/משתתף בכל מקרה שהוא.

4. הצעות לרכישת הדירה יחד עם שיק בנקאי לפקודת הח"מ בשיעור של 10% מהסכום המוצע, יש להגיש במסירה אישית בהתאם לנדרש בטופס ההצעה,

ולצרף לטופס ההצעה את נוסח הסכם המכר כשהוא חתום על ידי המציע, וזאת עד ליום 18/3/21 בשעה 12:00 למשרד הח"מ .

5. השיק הבנקאי יחולט ככל שהמציע שהצעתו התקבלה , יחזור בו מהצעתו.

6. מחיר מינימום נדרש – 2,100,000 ₪ .

7ביקור בדירה יתאפשר ביום 15.3 בין השעות 17-18, הצעות ניתן להגיש עד 18.3

8. ב"כ המוכר ינהל התמחרות מקוונת בתאריך 21/3/21 החל מהשעה 10:00 בבוקר. על המציע להירשם עד למועד ההגשה הנ"ל ,

באתר houses.bidspirit.com . תנאי להשתתפות בהתמחרות הינו הגשת ההצעה כנדרש לעיל וקבלת אישור השתתפות על ידי ב"כ המוכר.

9. להסרת כל ספק, דיני המכרזים אינם חלים על ההזמנה ו/או על בחירת המציע מבין ההצעות שתוגשנה במסגרתה ו/או על מכירת הדירה .

10. המוכר אינו מתחייב לקבל כל הצעה שהיא ואף לא את ההצעה הגבוהה ביותר ושומר לעצמו את הזכות לנהל מו"מ עם מציע אחד או מספר מציעים ו/או עם אחרים

ו/או לבטל את ההזמנה ו/או לקיים התמחרות חוזרת בין אם מקוונת ובין אם טלפונית ובין אם אחרת. המוכר שומר על זכותו לקבוע מועד חדש לקבלת הצעות

ו/או לשנות את תנאי ההזמנה מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתו הבלעדי.

11. לא ישולמו דמי תיווך או עמלות כלשהן על ידי המוכר.

________________________

 שמואל אור, עו"ד ב"כ המוכר

רחוב קרליבך 1, תל אביב

טל: 03-6910022 ; פקס: 03-6910044

דוא"ל : office@boslaw.co.il


לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל רוסט גרונר, עו"ד מבויאר, אור, שפרנט, מישור ושות' | משרד עורכי-דין בטלפון 03-6910022

רכישת זכויות לבעלות וחזקה בדירת מגורים, פתח תקווה, מס' 8 קומה 2 בנין 7 ברחוב יוני נתניהו 12,

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 


סוג נכס רכישת זכויות לבעלות וחזקה בדירת מגורים
ישוב פתח תקווה
כתובת מס' 8 קומה 2 בנין 7 ברחוב יוני נתניהו 12,
מועד אחרון להגשת הצעות יום חמישי, 18.3.21, 12:00
גוש 6357
חלקה 103 (חלקות 56-57 לשעבר)
קומה 2
חניה יש
מחסן יש
הערות בדירת מגורים מס' 8 קומה 2 בנין 7 ברחוב יוני נתניהו 12, פתח תקווה הידועה כחלקה 103 (חלקות 56-57 לשעבר) גוש 6357 אליה צמודים מחסן מס' 65 ו- 2 חניות מס' 158 ו- 159 (להלן ביחד עם ההצמדות - הדירה).

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא