התמחרות אינטרנטית - דירת מגורים באשדוד מכונסי נכסים
6.5.21

הזמנה להציע הצעות לרכישת בית באשדוד

מוגשת בזאת הזמנה להגיש הצעות לרכישת זכויות של דירת מגורים הידוע כגוש: 2647 חלקה: 68  תת חלקה: 66

הנמצאת ברחוב מנחם אוסישקין 26, אשדוד (להלן: "הנכס").

ביקור בנכס יתקיים ביום שלישי 27/04 בין השעות 12:00-13:30 נא להגיע עם מסכות וכפפות 


2. הצעות בכתב נקובות בשקלים לרכישת הנכסים יש להגיש עד ולא יאוחר מיום 30/04/2021 פיסית למשרדה של עוה"ד רחל ממאן ברחוב אילת 1, בטבריה.

ו/או למשרדו של עו"ד שרון סגל מרחוב גיבורי ישראל 24, נתניה, נייד: 0522226699.

3. על המציע לצרף להצעתו שיק בנקאי ו/או ערבות בנקאית למימוש עפ"י דרישה ערוכים לפקודת עוה"ד שרון ו/או עוה"ד רחל ממאן בשיעור של 10% מסכום ההצעה.

הערבות ו/או השיק הבנקאי יחולטו במקרה שמציע שהצעתו נתקבלה יחזור בו מהצעתו.

4. כונסי הנכסים אינם אחראים למצבו של הנכסים, הזכויות בנכסים נמכרות As-is ובאחריות המציע לברר בעצמו ועל חשבונו את כל הפרטים הנוגעים לנכסים כולל מצבו הפיסי, המשפטי, התכנוני, אפשרויות הניצול שלו, חריגות בניה, חיובי מיסים, אגרות וכל ההוצאות אשר יחולו בקשר אליו, וכיוצא באלה.

5. דיני המכרזים אינם חלים על הזמנה זו וכונסי הנכסים אינם מתחייבים לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא, והם יהיו רשאים לנהל מו"מ עם כל אחד מהמציעים בנפרד ו/או במאוחד וכן עם אחרים, לרבות בדרך של התמחרות – והכל לפי שיקול דעתם הבלעדי של כונסי הנכסים , וכן להקדים ו/או להאריך את המועד להגשת הצעות,        והכל עפ"י שיקול דעתן הבלעדי של כונסי הנכסים.

6. כונסי הנכסים לא ישלמו תיווך.

7. הזכויות בנכסים נמכרות בהליך של כינוס נכסים והמכירה כפופה לאישור בית המשפט לענייני משפחה בטבריה.


לפרטים נוספים ניתן לפנות לכונסי הנכסים:


רחל ממאן, עו"ד – כונסת נכסים                        

רח' אילת 1 ת.ד 2390, טבריה                         

טל': 04-6722966, פקס: 04-6722466            

Rachelmaman1970@gmail.com

          

שרון סגל, עו"ד

רחוב גיבורי ישראל 24, נתניה.

נייד: 052-2226699

למידע נוסף
לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל רחל ממאן, עו"ד | שרון סגל, עו"ד מרחל ממאן ושות' | משרד עורכי דין וגישור ועורך הדין שרון סגל בטלפון 04-6722966

דירה, 5 חדרים, אשדוד, דירה מספר 5 ברחוב מנחם אוסישקין 26

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 
נמכר: 

סוג נכס דירה
ישוב אשדוד
כתובת דירה מספר 5 ברחוב מנחם אוסישקין 26
מועד אחרון להגשת הצעות יום שישי, 30.4.21
גוש 2647
חלקה 68
תת חלקה 66
חדרים 5
גודל 125 מ"ר
קומה 1

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא