28.3.21
Израиля
 רח' הרצל 23 ב' ת.ד 39 חדרה - 38100

מוזמנות בזה הצעות לרכישת זכות בעלות בדירת מגורים בת 4 חדרים בשטח 125 מ"ר

ברחוב שמידט 3 חדרה כוללת מרפסת מקורה וחניה מקורה והידועה כתת חלקה 7 חלק מחלקות 210,

211 בגוש 10034 חדרה להלן "הנכס".

1. הנכס נמכר במצבו הפיזי, תכנוני, ומשפטי הנוכחי כפי שהוא - "AS- IS".

2. על המציע לבדוק על חשבונו ובאחריותו את טיב הנכס, מצבו הפיזי,

התכנוני והמשפטי וכן כל הזכויות הקשורות בו. המציע ייחשב כמי שבדק את כל הנתונים הנוגעים ו/או הקשורים לנכס

ובכל מקרה המוכר, או מי מטעמו לא יישא באחריות כלשהי מכל סוג ומין לאף אחד מהעניינים הנ"ל.

3. נוסח הסכם המכר עליו יידרש המציע לחתום מצוי במשרדי הח"מ לעיון.

4. הצעות בכתב, בהתאם לטופס שניתן לקבל במשרדי הח"מ,

יש להגיש עד ליום 28/03/21 בשעה 12:00

במשרדי הח"מ בצירוף המחאה בנקאית בשיעור של 10% מגובה ההצעה,

לפקודת מנהלי העיזבון עו"ד אילן פורת ועו"ד יובל ניב.

ההמחאה תחולט במקרה שמציע שהצעתו אושרה,

יחזור בו מהצעתו ו/או לא יחתום על חוזה מכר מיד עם קבלת הצעתו, אם תתקבל.

5. דיני המכרזים לא יחולו על הזמנה זו והליך מכירת הנכס אינו מהווה מכרז.

6. אין הח"מ מתחייב למכור את הנכס לבעל ההצעה הגבוהה ביותר או בכלל

והוא שומר לעצמו הזכות לנהל מו"מ עם המציעים או עם מי מהם או לנהל תחרות ביניהם או להפסיק,

לבטל ו/או להשהות את ההליכים בכל שלב שהוא הכל ע"פ שיקול דעתו.

7. המציע שהצעתו תבחר ע"י הח"מ, מתחייב לחתום ביום בו הח"מ יקבלו את הצעתו על הסכם המכר

בנוסח המצוי במשרדי הח"מ ללא שינויים בו ומתחייב לשלם את התמורה,

בקיזוז הסכום המפורט בסעיף 4 לעיל, בתוך 60 יום.

8. הח"מ לא ישלם תיווך ו/או עמלה כלשהי בקשר עם מכירת הזכויות בנכס.

9. המכר כפוף לאישור בית המשפט לענייני משפחה בחדרה.

פרטים נוספים ניתן לפנות:

- יובל ניב, עו"ד 

ז'בוטינסקי 7 מגדל משה אביב, רמת גן

טל: 03-6114080 

- אילן פורת, עו"ד

הרצל 23 חדרה 

טל: 04-634415

За более подробной информацией по лоту недвижимости аукциона, пожалуйста, обращайтесь к אילן פורת, עו"ד из אילן פורת ושות', חברת עורכי דין ונוטריון по 04-634415

דירת מגורים, 4 комнаты, חדרה, רחוב שמידט 3

каталог
  Предыдущий
Следующий 


Тип имущества דירת מגורים
Город חדרה
Адрес רחוב שמידט 3
последний день для размещения ставки Воскресенье, 28.3.21, 12:00
блок 10034
участок 210, 211
под-участок 7
комнаты 4
балконы 1
размер 125 м2
парковка יש

теги:

каталог
  Предыдущий
Следующий