התמחרות אינטרנטית - בית צמוד קרקע ברמת גימור שלד מכונס נכסים
12.4.21
ישראל
 רח' בזל 52 תל אביב 62744

הזמנה להציע הצעות לרכישת בית צמוד קרקע, דו משפחתי, ברמת גמר שלד ברח' אליהו הנביא 22, הוד השרון

1. מוזמנות בזה הצעות לרכישת זכויות בנכס כדלקמן:

בית צמוד קרקע, דו משפחתי, המצוי ברמת גמר שלד, ברח' אליהו הנביא 22, הוד השרון, המהווה מחצית מחלקה 460 בגוש 6443 עפ"י הסכם שיתוף אשר אינו רשום,  מיום 17.11.2016.

2. הצעות לרכישת הזכויות בנכס, תוגשנה בכתב במשרד הח"מ עד ליום 08/04/21 בשעה 12:00, על גבי טופס הצעה אותו ניתן להוריד מאתר המשרד,

עפ"י הכתובת המצוינת מטה, וזאת יחד עם נוסח הסכם מכר ושמאות.

3. כל הצעה שתוגש, תפרט את שמו המלא של המציע, מס' ת.ז. ומענו, וכן את הסכום המוצע; בצירוף המחאה בנקאית בשיעור של 10% מגובה ההצעה,

לפקודת עו"ד תמי מייזליק. הצעה שלא תצורף אליה המחאה בנקאית כנדרש, תוחזר למציע מבלי שתידון.

4. מציע שהגיש הצעתו, לא יוכל לחזור בו. מציע שהגיש הצעתו וחזר בו, יחולט סכום ההמחאה הבנקאית שצירף להצעה כפיצוי קבוע ומוערך מראש.

למציעים שהצעתם לא תתקבל יוחזר סכום ההמחאה הבנקאית.

5. הנכס ימכר במצבו הנוכחי (AS IS). על המציע לבדוק בעצמו ועל אחריותו את מלוא המידע על הנכס, כולל מצבו הפיזי ומצבו התכנוני, ההנדסי, הקנייני והמשפטי.

הח"מ לא תהא אחראית לכל פגם או אי התאמה שיתגלו, אם יתגלו בנכס.

6. המכירה אינה כפופה לדיני המכרזים והח"מ אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא והיא רשאית לנהל מו"מ עם המציעים השונים ביחד       ו/או כל מציע בנפרד, לערוך תחרות בין המציעים או חלק מהם בכל זמן שהוא. כן רשאית הח"מ לדחות ו/או להאריך את מועד קבלת ההצעות לרכישה

ו/או להחליט שלא להיענות להצעה כלשהי ו/או לבטל את הליך ההזמנה ביחס לנכס בטרם אישור המכר, הכל לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי.

7. הח"מ לא תישא באחריות לנזק, ככל שייגרם, לגוף או לרכוש המבקרים בנכס. הביקור בנכס הינו באחריות המבקר בלבד.

8. המכירה כפופה לאישור רשם ההוצאה לפועל.


תמי מייזליק, עו"ד כונסת נכסים 

משה פת, משרד עורכי דין ונוטריונים

רח' בזל 52, תל-אביב 6274428

טל': 03-7910910 פקס: 03-7910911

 www.patt-law.co.il


לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל תמי מייזליק, עו"ד ונוטריון ממשה פת - משרד עורכי דין ונוטריונים בטלפון 03-7910910

לרכישת זכויות בית צמוד קרקע, דו משפחתי, המצוי ברמת גמר שלד, הוד השרון, ברח' אליהו הנביא 2

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 


סוג נכס לרכישת זכויות בית צמוד קרקע, דו משפחתי, המצוי ברמת גמר שלד
ישוב הוד השרון
כתובת ברח' אליהו הנביא 2
מועד אחרון להגשת הצעות יום חמישי, 8.4.21, 12:00
גוש 6443
חלקה מחצית מחלקה 460

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא