התמחרות אינטרנטית - דירת מגורים בערד מכונס נכסים
8.4.21
ישראל
 חיפה - שד' המגינים 44, חיפה

מתפרסמת בזאת הצעה לרכישת דירת מגורים הידועה כגוש 38201 חלקה 33 תת חלקה 13 (להלן: "הנכס")

ברחוב חן 13/12, שכונת יעלים, בערד כמפורט להלן:

1. המכר כפוף לאישור בית המשפט המחוזי בבאר שבע. המידע בהזמנה זו הוא כללי ביותר ואין בו כדי להוות מצג מצד כונס הנכסים בכל עניין הקשור לנכס.

רכישת הנכס תעשה על אחריות הרוכש, במצבו היום (AS-IS) וללא כל מצג מאת כונס הנכסים.

2. על המציע לבדוק בעצמו ועל אחריותו את טיב הנכס, מצבו התכנוני, הרישוי, הרישומי, המשפטי והפיזי, אפשרויות ניצולו,

הזכויות בנכס וכל יתר המגבלות החלות על הנכס.

3. מובהר למציעים שקיימת בעיית רישום בשל טעות בתשריט רישום הבית המשותף ועל המציע ובאחריותו לבדוק את הנושא הרישומי ולהעביר

את הזכויות לאחר אישור המכירה.

4. הצעות בכתב, עם פרטי המציע, יש למסור למשרדו של עו"ד אייל עברון, כונס הנכסים, בכתובת מטה, עד ליום 08/04/2021

בצירוף המחאה בנקאית בשיעור של 10% מגובה ההצעה לפקודת עו"ד אייל עברון. 

סכום זה יחולט בכל מקרה שבו מציע שהצעתו התקבלה יחזור בו מהצעתו.

5. ניתן להוריד את טופס ההרשמה באתר לעיל או לקבלו ממשרדו של הח"מ. הצעה זו כפופה לנוסח הסכם המכר אותו ניתן לקבל

במשרדו של עו"ד אייל עברון שעליו יידרש המציע לחתום.

6. כונס הנכסים אינו מתחייב למכור את הנכס לבעל ההצעה הגבוה ביותר ו/או בכלל והוא שומר על זכותו לנהל משא ומתן עם המציעים ועם אחרים

ו/או לערוך תחרות בין המציעים ו/או בין חלק מהם ו/או בין אחרים ו/או לבטל את ההזמנה להציע הצעות ללא כל נימוק. דיני המכרזים אינם חלים על מכר זה.

7. כונס הנכסים לא ישלם דמי תיווך.


* הדירה תיפתח לביקור ביום 18/03/2021 בשעות 15:00-16:00.


לפרטים נוספים אודות הנכס ואודות הליך ההתמחרות המקוונת

ניתן לקבל אצל עו"ד עמרי אושינסקי ממשרד כונס הנכסים.

טלפון: 09-9500090

דוא"ל: evronlaw1@gmail.com

לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל עו"ד, עמרי אושינסקי מאייל עברון | משרד עורכי דין ונוטריון בטלפון 09-9500090

דירה, ערד, רחוב חן 13/12

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 


סוג נכס דירה
ישוב ערד
שכונה שכונת יעלים
כתובת רחוב חן 13/12
מועד אחרון להגשת הצעות יום חמישי, 8.4.21, 16:00
גוש 38201
חלקה 33
תת חלקה 13

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא