от אייל עברון | משרד עורכי דין ונוטריון
8.4.21

מתפרסמת בזאת הצעה לרכישת דירת מגורים הידועה כגוש 38201 חלקה 33 תת חלקה 13 (להלן: "הנכס")

ברחוב חן 13/12, שכונת יעלים, בערד כמפורט להלן:

1. המכר כפוף לאישור בית המשפט המחוזי בבאר שבע. המידע בהזמנה זו הוא כללי ביותר ואין בו כדי להוות מצג מצד כונס הנכסים בכל עניין הקשור לנכס.

רכישת הנכס תעשה על אחריות הרוכש, במצבו היום (AS-IS) וללא כל מצג מאת כונס הנכסים.

2. על המציע לבדוק בעצמו ועל אחריותו את טיב הנכס, מצבו התכנוני, הרישוי, הרישומי, המשפטי והפיזי, אפשרויות ניצולו,

הזכויות בנכס וכל יתר המגבלות החלות על הנכס.

3. מובהר למציעים שקיימת בעיית רישום בשל טעות בתשריט רישום הבית המשותף ועל המציע ובאחריותו לבדוק את הנושא הרישומי ולהעביר

את הזכויות לאחר אישור המכירה.

4. הצעות בכתב, עם פרטי המציע, יש למסור למשרדו של עו"ד אייל עברון, כונס הנכסים, בכתובת מטה, עד ליום 08/04/2021

בצירוף המחאה בנקאית בשיעור של 10% מגובה ההצעה לפקודת עו"ד אייל עברון. 

סכום זה יחולט בכל מקרה שבו מציע שהצעתו התקבלה יחזור בו מהצעתו.

5. ניתן להוריד את טופס ההרשמה באתר לעיל או לקבלו ממשרדו של הח"מ. הצעה זו כפופה לנוסח הסכם המכר אותו ניתן לקבל

במשרדו של עו"ד אייל עברון שעליו יידרש המציע לחתום.

6. כונס הנכסים אינו מתחייב למכור את הנכס לבעל ההצעה הגבוה ביותר ו/או בכלל והוא שומר על זכותו לנהל משא ומתן עם המציעים ועם אחרים

ו/או לערוך תחרות בין המציעים ו/או בין חלק מהם ו/או בין אחרים ו/או לבטל את ההזמנה להציע הצעות ללא כל נימוק. דיני המכרזים אינם חלים על מכר זה.

7. כונס הנכסים לא ישלם דמי תיווך.


* הדירה תיפתח לביקור ביום 18/03/2021 בשעות 15:00-16:00.


לפרטים נוספים אודות הנכס ואודות הליך ההתמחרות המקוונת

ניתן לקבל אצל עו"ד עמרי אושינסקי ממשרד כונס הנכסים.

טלפון: 09-9500090

דוא"ל: evronlaw1@gmail.com

Далее
За более подробной информацией по лоту недвижимости аукциона, пожалуйста, обращайтесь к עו"ד, עמרי אושינסקי из אייל עברון | משרד עורכי דין ונוטריון по 09-9500090

דירה, ערד, רחוב חן 13/12

каталог
  Предыдущий
Следующий 


Тип имущества דירה
Город ערד
соседство שכונת יעלים
Адрес רחוב חן 13/12
последний день для размещения ставки Четверг, 8.4.21, 16:00
блок 38201
участок 33
под-участок 13

теги:

каталог
  Предыдущий
Следующий