התמחרות אינטרנטית - נחלה במושב עזריאל
19.5.21
ישראל
 רחוב ברגמן 2א' רחובות

1 .ניתנת בזאת הודעה על הזמנה להציע הצעות לרכישת נחלה בגוש 8061 חלקה 4, בשטח כולל של כ 30 דונם במושב עזריאל (מושב דתי ).

2 .הנחלה תימכר במצבה כמות שהיא (AS IS) וכוללת בית מגורים בשטח של כ 80 מ"ר וכן זכויות בניה ל 2 יחידות מגורים נוספות על חלקה

א' ששטחה כ 10 דונם, מבני עזר, מקלט, חממות, מטע זיתים מניב, בית אריזה מחסנים וסככות לשימושים שונים.

3 .על המציעים לבדוק בעצמם ועל אחריותם, את מלוא המידע על הנכס, כולל מצבו הפיזי, התכנוני ו/או אחר, פרטי המחזיקים בו וכל המיסים

השוטפים החלים עליו. כונס הנכסים לא יהא אחראי לכל פגם או אי התאמה שיתגלו בממכר. מועד לסיור בנכס יימסר בהמשך .

4 .הצעות בכתב יש למסור למשרד הח"מ ברחוב ברגמן 2א' רחובות עד ליום 13/05/21 ההצעה תפרט את שמו המלא של המציע, ת.ז ומענו,

וכן את הסכום המוצע, ותצורף אליה המחאה בנקאית לפקודת הח"מ על סך 10% מגובה ההצעה. הצעה שלא תצורף אליה המחאה תוחזר

למציע מבלי שתידון.

5 .ההמחאה הבנקאית תחולט כפיצוי מוסכם במקרה שהמציע לא יעמוד בתנאי הצעתו או יחזור בו מהצעתו. למציעים שהצעתם לא תתקבל

יוחזר הסכום הכספי.

0 .ההזמנה והמכירה אינן כפופות לדיני המכרזים, אין הח"מ מתחייב לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא והיא שומרת לעצמה

את הזכות לנהל, בכל עת, משא ומתן עם כל אחד מהמציעים ו/או צדדים שלישיים שלא הציעו הצעות ו/או הציעו הצעות לאחר המועד הנ"ל

ו/או לערוך התמחרות בין המציעים או חלקם ו/או להזמין הצעות נוספות. כן הח"מ רשאית לדחות ו/או להאריך את מועד קבלת ההצעות

לרכישה לפי שיקול דעתה המלא.

7 .ניתן לפנות למשרדי הח"מ על מנת לקבל את חוברת המכירה, לרבות טפסי הצעה לרכישת הדירה ונוסח הסכם המכר עליו יידרש המציע

לחתום. הגשת הצעה כמוה כהסכמה לכל התנאים האמורים במסמכים.פרטי הקשר עם הח"מ: טלפון 077-9175918 .פקס 077-7002982 .

דוא"ל: cnaviv@gmail.com 

כוהנס ושות' – עורכי דין  | אביבה כהן, עו"ד

לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל אביבה כהן, עו"ד נוטריון ורואת חשבון מכוהנס ושות' - עורכי דין בטלפון 077-9175918

נחלה בשטח כולל של כ-30 דונם, מושב עזריאל

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 
נמכר: 

סוג נכס נחלה בשטח כולל של כ-30 דונם
ישוב מושב עזריאל
מועד אחרון להגשת הצעות יום חמישי, 13.5.21
גוש 8061
חלקה 4
הערות הנחלה כוללת בית מגורים בשטח של כ 80 מ"ר וכן זכויות בניה
ל 2 יחידות מגורים נוספות על חלקה א' ששטחה כ 10 דונם, מבני עזר, מקלט, חממות, מטע זיתים מניב, בית אריזה מחסנים וסככות לשימושים שונים.

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא