27.5.21
Израиля
 רחוב הארבעה 28, מגדלי חג'אג' בנין צפוני קומה 5, תל אביב


מוזמנות בזה הצעות לרכישת מלוא הזכויות בדירת דופלקס פנטהאוז, הנמצאת ברח' פיכמן 11, שדרת המגדלים בחולון, הכוללת שטח בנוי של 184 מ"ר, מרפסות בגודל של 160 מ"ר, הצמדה של גגות, זכויות בניה, חניות, ומספר מחסנים, הידועה כגוש 6867, חלקה 26, תת חלקה 46 (להלן:"הנכס").


1. הנכס יימכר במצבו הנוכחי (AS IS), למרות האמור לעיל, המציע אחראי באופן בלעדי ומוחלט לבדיקת מצבו התכנוני, הרישומי, המשפטי והפיזי של הנכס בעצמו ואין במודעה זו או בכל חומר ו/או מידע שיימסר על ידי הח"מ או מי מטעמם כדי להוות מצג כלשהו.

2. את הנכס ניתן לראות בתאום מראש עם הח"מ, בא כח הבעלים.

3. ההצעות תוגשנה ע"ג טופס הצעת רכישה אשר ניתן לקבל בתיאום עם משרד הח"מ, במסירה אישית למשרד הח"מ, עד ליום 27/05/21 בשעה 15:00.

4. להצעה יש לצרף שיק בנקאי בגובה של 5% מסכום ההצעה לפקודת הח"מ, עו"ד אילן יששכר.

5. מציע שהצעתו תתקבל ויחזור בו מהצעתו או יסרב לחתום על הסכם המכר שיצורף מכל סיבה שהיא - ערבותו תחולט.

6. הח"מ אינו כפוף לדיני המכרזים ורשאי לנהל מו"מ עם המציעים או מי מהם בנפרד והוא אינו מתחייב לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא. וכן רשאי להאריך את התקופה להגשת הצעות ו/או לבטל המכירה, לפי שיקול דעתו ובלא הצורך בהנמקה.

7. הח"מ שומר לעצמו את הזכות לנהל מו"מ בכל שלב שהוא, עם המציעים ו/או חלקם, ביחד ו/או לחוד ו/או לקיים התמחרות בין המציעים או חלקם ו/או עם אחרים לרבות התמחרות חוזרת, הכל לפי שיקול דעתו הבלעדי.

8. הח"מ לא ישלם דמי תיווך ו/או כל סכום הקשור ו/או נוגע לתיווך בעסקת המכר.

9. הזוכה, אשר יעמוד בתנאים לעיל, יחתום על הסכם המכר בהתאם לנוסח שנקבע על ידי ב"כ המוכרים.


אילן יששכר, עו"ד – ב"כ הבעלים

גולן יששכר ושות' – עורכי דין

רח' הארבעה 28, מגדל צפוני, קומה 19, תל אביב

טלפון: 072-3322233 ; פקס: 072-2224873

Law@lawf.co.il


За более подробной информацией по лоту недвижимости аукциона, пожалуйста, обращайтесь к עו"ד אילן יששכר из גולן, יששכר ושות' - משרד עורכי דין по 072-3322233

גג \ פנטהאוז, חולון, פיכמן 11

каталог
  Предыдущий
Следующий 


Тип имущества גג \ פנטהאוז
Город חולון
соседство שדרת המגדלים
Адрес פיכמן 11
последний день для размещения ставки Понедельник, 10.5.21, 15:00
блок 6867
участок 26
под-участок 46
балконы 3
пол 13 из 13
парковка יש
Безопасный номер יש
лифты יש
кондиционер יש
кладовка יש

теги:

каталог
  Предыдущий
Следующий