התמחרות אינטרנטית - נכס מסחרי מושכר בטירה מכונסי נכסים
יום שלישי, 20.4.21, 12:00 (שעון ישראל)
ישראל
 רחוב אחד העם 9, מגדל שלום – מבואה מזרחית, תל אביב 65252 ת.ד. 29342

הזמנה להציע הצעות לרכישת נכס מסחרי מושכר בטירה

עוה"ד רמי קוגן וחנן חדד, בתפקידם ככונסי נכסים (להלן – כונסי הנכסים) למימוש נכס מקרקעין הידוע כ- 10,589/120,000 חלקים בחלקה 74 בגוש 7764

ששטחו 2,270 מ"ר שעליו בנויים מבנים שונים (להלן: "הנכס") (משרדי קבוצת דלהום), מתכבדים להזמין את הציבור להציע הצעות לרכישת הנכס בתנאים שלהלן:

1. כל המעוניין לרכוש את הנכס יגיש למשרדי כונסי הנכסים, בכתובות המפורטות מטה, הצעה בכתב (להלן: "ההצעה"), עד ולא יאוחר מיום 12.4.2021 בשעה 13:00,

בצירוף ערבות בנקאית אוטונומית או שיק בנקאי לפקודת כונסי הנכסים בשיעור של 10% מגובה ההצעה וכתב הסכמה חתום על ידי המציע

כתנאי להשתתפות בהליך ההתמחרות ותנאים מוקדמים לה.

2. רכישת הנכס תיעשה על סמך מצבו כפי שהוא איפה שהוא (AS-IS-WHERE-IS). על המעוניינים מוטלת החובה לבדוק את מצב הנכס וכל נתון רלוונטי לצורך הרכישה, הכול על אחריותם הבלעדית. יובהר, כי אין לכונסי הנכסים כל אחריות מכל מין וסוג שהוא על מצב הנכס, בכל היבט שהוא.

3. מובהר למען הסר ספק, כי על הזמנה זו לא יחולו דיני המכרזים ואין כונסי הנכסים מתחייבים לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא.

כונסי הנכסים יהיו רשאים, לפי שיקול דעתם, לנהל מו"מ, בכל שלב שהוא ובכל דרך, עם כל המציעים ו/או עם חלקם ו/או עם כל אדם אחר

ו/או לערוך התמחרות בין כל אלה ו/או חלק מהם באופן פומבי או באמצעות האינטרנט, והכל כפי שימצאו לנכון.

4. מכירת הנכס כפופה לאישורו של כב' בית המשפט המחוזי במחוז מרכז.

       

עו"ד רמי קוגן, כונס נכסים                                   עו"ד חנן חדד, כונס נכסים

הארבעה 30 (מגדלי הארבעה, קומה 8),                תל אביב ז'בוטינסקי 9, מגדל הכשרת היישוב, בני ברק

טלפון :6091219 -03, פקס: 03-6091217           טלפון: 03-6005444


לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל אבי לוי, עו"ד מחנן חדד ושות' | משרד עורכי דין בטלפון 03-6005444

נכס מסחרי מושכר, טירה, משרדי קבוצת דלהום

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 

להשתתפות לחץ כאן
ההשתתפות אינה כרוכה בתשלום, הקנייה הינה ישירות מהמוכר המקיים את המכירה, וללא עמלות קנייה או דמי תיווך.

סוג נכס נכס מסחרי מושכר
ישוב טירה
כתובת משרדי קבוצת דלהום
מועד אחרון להגשת הצעות יום שני, 12.4.21, 13:00
גוש 7764
חלקה 74
גודל 2,270 מ"ר
מסמכים:
הזמנה להציע הצעות

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא