התמחרות אינטרנטית - חנות בטבריה מנאמנה
23.5.21
ישראל
 הנורית 13א בנימינה 3051213

הזמנה להציע הצעות לרכישת נכס ברח' הגבורה 128 טבריה

1. הציבור מוזמן להציע הצעות לרכישת חנות בקומת קרקע ברח' הגבורה 128 טבריה (תת חלקה 2, חלקה 73, גוש 15063), שטח רשום 32.2 מ״ר.

2. הנכס יימכר במצב הרישומי, פיזי, משפטי ותכנוני הנוכחי (AS-IS), ללא כל אחריות או התחייבות מצד הנאמנה. האחריות לביצוע כל הבדיקות הדרושות לבירור מצב הנכס מוטלות על המציע בלבד.

3. התמורה תשולם ע"י המציע שהצעתו תאושר ע"י ביה"מ בתשלום אחת תוך 7 ימים מיום קבלת הודעה בכתב מהנאמנה על אישור המכר ע"י בית המשפט.

4. בנוסף לתמורת המכר יישא הרוכש בכל המיסים החלים על רוכש לפי דין.

5. הצעות לרכישה יש להגיש בכתב למשרד הח"מ עד ליום 20/04/21, בצירוף פרטים מלאים של המציע ושיק בנקאי ערוך לפקודת הח"מ בגין מקדמה בסך של 10% מסכום ההצעה.

6. המקדמה תחולט כפיצוי מוסכם מראש ללא צורך בהוכחת נזק, במידה שהמציע הזוכה לא ישלם את מלוא תמורת המכר עפ"י הצעתו ו/או לא יחתום על המסמכים הדרושים כדרישת הנאמנה תוך 7 ימים מיום קבלת אישור בית המשפט. המקדמה תוחזר לידי כל מציע שהצעתו לא תתקבל וזאת בתוך 7 ימים מיום קבלת אישור המכר על ידי בית המשפט.

7. המכירה אינה כפופה לדיני מכרזים. הנאמנה אינה חייבת לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה. הנאמנה רשאית אך אינה חייבת לקיים מו"מ ו/או התמחרות עם כל המציעים ו/או מקצתם. בנוסף, הנאמנה רשאית אך אינה חייבת להאריך את המועד להגשת הצעות.

8. ניתן לראות את הנכס בתיאום טלפוני עם משרד הח"מ.

9. הנאמנה רשאית להפסיק הליכי הזמנה ו/או הליכי המכר בכל שלב, לפי שיקול דעתה הבלעדית.

10. הנאמנה לא תשלם דמי תיווך.

11. מכירת הנכס כפופה לאישור בית המשפט המחוזי נצרת.


ריקי אלמוג, עו"ד, נאמנה

טל: 077-6288194, פקס: 153-776288194

לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל עו"ד ריקי אלמוג מאלמוג | משרד עורכי דין בטלפון 077-6288194

חנות, טבריה, רחוב הגבורה 128

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 
נמכר: 

סוג נכס חנות
ישוב טבריה
כתובת רחוב הגבורה 128
מועד אחרון להגשת הצעות יום שלישי, 20.4.21
גוש 15063
חלקה 73
תת חלקה 2
גודל 32.2 מ"ר

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא