התמחרות אינטרנטית - מגרש באזור התעשייה ברקן מכונס נכסים
6.5.21

הזמנה להציע הצעות לרכישת מגרש באזור התעשייה ברקן

1. מוזמנות בזה הצעות לרכישת מגרש מס' 12 לפי תכנית מפורטת מס' 5/ת/130, ברח' הענבר 11, באזור התעשייה ברקן, בשטח של כ- 3 דונם שעליו מבנה בשטח של כ- 700 מ"ר (להלן: "הממכר").

2. הממכר יימכר במצבו הפיזי, התכנוני, הרישומי והמשפטי, כפי שהוא (AS IS).

3. יובהר בזה כי האחריות לבדיקת כל הנתונים העובדתיים ו/או לבדיקת ובחינת הזכויות בממכר ו/או לבדיקת מצבו הפיזי (לרבות מדידה), התכנוני, הרישומי והמשפטי של הממכר, ייעודו, אפשרויות השימוש והניצול שלו ומצב רישום הזכויות לגביו ברשויות השונות ו/או לבדיקת דרישות ותנאי כל הרשויות הרלוונטיות בקשר עם הממכר, מוטלת על המציע בלבד, על חשבונו ואחריותו.

4. פינוי הממכר - לכונס הנכסים הוצגה טענה של צד ג' לגבי זכויות חזקה בממכר או בחלקו. בהתאם להחלטת רשם ההוצל"פ מיום 14.2.2021 בתיק ההוצל"פ לעיל כל מציע יכול לבחור ולציין בהצעתו האם הצעתו מותנית בפינוי הממכר מאדם וחפץ או שהיא אינה מותנית בכך. צוין בהחלטה במפורש כי "ככל שהרוכש הפוטנציאלי יבחר לרכוש נכס פנוי מאדם וחפץ אזי על צד ג' להתפנות מהמקום".

מובהר בזה כי כונס הנכסים יהיה רשאי להתחשב באופציה בה בחר המציע כאמור, בעת שקילת הצעתו.

5. טופס הצעה, אישור זכויות ונוסח הסכם המכר, ניתן לקבל באמצעות פניה למשרדו של הכונס בכתובת הדוא"ל: office@fh-law.co.il.

מובהר בזה במפורש ובמיוחד, כי אין בכל מידע שיימסר על-ידי הכונס ו/או מי מטעמו כדי להוות מצג כלשהו כלפי המציעים בקשר לממכר. הכונס לא יהיה אחראי לכל אי התאמה, מום או פגם (גלוי ו/או נסתר) בממכר.

6. הצעה לרכישת הממכר תוגש לכונס הנכסים על גבי טופס הצעה, עד ליום 29/4/2021, בשעה 12:00, בצירוף שיק בנקאי בשווי 5% מגובה ההצעה (כשהיא כוללת מע"מ), בתוקף ל-6 חודשים, ערוך לפקודת "עו"ד דורון פרידמן, כונס נכסים" (להלן: "הערובה").

7. ההצעה תפרט את שמו, מענו, ומספר זהותו של המציע או מספר התאגדות אם המציע הינו תאגיד.

8. ההתמחרות לגבי הנכס (ככל ותהיה) תתבצע באופן אינטרנטי באמצעות אתר המכירות באינטרנט "Bidspirit", במועד שיודע לכל מציע שהגיש הצעה כדין וכמתחייב מההוראות שדלעיל.

9. כונס הנכסים אינו כפוף לדיני המכרזים ואין הוא מתחייב לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או הצעה כלשהי, ויהיה רשאי לנהל מו"מ עם המציעים או עם חלק מהם ו/או לקיים התמחרות לפי שיקול דעתו ו/או לבטל את ההזמנה. כמו כן, כונס הנכסים רשאי לדחות ו/או להאריך את מועד קבלת ההצעות לרכישה ו/או לקיים התמחרות חוזרת ו/או לשנות את תנאי ההזמנה, הכל לפי שיקול דעתו הבלעדי.

10. מציע שהצעתו תתקבל יידרש לחתום על הסכם המכר בנוסח המצוי במשרד הכונס.

11. מציע שהצעתו תתקבל והוא יחזור בו לאחר מכן מהצעתו, תחולט הערובה שהפקיד.

12. כונס הנכסים לא ישלם דמי תיווך.

13. המכירה כפופה לאישור כבוד רשם ההוצאה לפועל.

14. ביום 12.4.21, בשעה 10:00 בבוקר, יתקיים סיור בנכס.

עו"ד דורון פרידמן, כונס נכסים

פרידמן חורב ושות'

רח' המלאכה 3 ת"א טל': 03-6240110


למידע נוסף
לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל יניב ניסנהולץ, עו"ד מפרידמן חורב ושות' | משרד עורכי דין ונוטריון בטלפון 03-6240110

מגרש עליו מבנה בשטח של כ-700 מ"ר אינו פנוי מצד ג', אזור התעשייה ברקן, רחוב הענבר 11

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 
נמכר: 

סוג נכס מגרש עליו מבנה בשטח של כ-700 מ"ר אינו פנוי מצד ג'
ישוב אזור התעשייה ברקן
כתובת רחוב הענבר 11
מועד אחרון להגשת הצעות יום חמישי, 29.4.21, 12:00
מגרש 12 לפי תכנית מפורטת מס' 5/ת/130
הערות בשטח של כ- 3 דונם שעליו מבנה בשטח של כ- 700 מ"ר
כולל מע"מ

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא