21.4.21
Израиля
 הברזל 3, תל אביב 6971005

 הזמנה להציע הצעות לרכישת דירה ברמת השרון

1. מוזמנות בזה הצעות לרכישת זכויות בדירה מס' 72 המצויה בבנין ברחוב החלוץ 13 ברמת השרון הידועה כחלק מחלקות 182, 227-234, 236-239, 241-246 בגוש 6550 (להלן: "הדירה").

2. הצעות לרכישת הזכויות תוגשנה בכתב במשרד הח"מ עד ליום 19.4.21 בשעה 16:00 על גבי טופס הצעה שניתן לקבלו במשרד הח"מ כמו גם את נוסח הסכם המכר עליו ידרש המציע לחתום, שמאות ומסמכים נלווים, ככל שישנם.

3. כל הצעה שתוגש תפרט את שמו המלא של המציע, מס' ת.ז ומענו וכן את הסכום המוצע ותצורף אליה המחאה בנקאית בשיעור של 10% מגובה ההצעה.

4. מציע שהגיש הצעתו לא יוכל לחזור בו. מציע שהגיש הצעתו וחזר בו, יחולט סכום ההמחאה הבנקאית שצירף להצעה כפיצוי קבוע ומוערך מראש. למציעים שהצעתם לא תתקבל תוחזר ההמחאה הבנקאית.

5. הדירה תימכר במצבה הנוכחי (AS IS). על המציע לבדוק בעצמו ועל אחריותו את מלוא המידע על הדירה כולל מצבה הפיזי ומצבה התכנוני והמשפטי. הח"מ לא תהיה אחראית לכל פגם ו/או אי התאמה שיתגלו, אם יתגלו בדירה ו/או בקשר אליה.

6. המכירה אינה כפופה לדיני המכרזים והנאמנת אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא והיא רשאית לנהל מו"מ עם המציעים השונים ביחד ו/או עם כל מציע בנפרד, לערוך תחרות בין המציעים או חלק מהם בכל זמן שהוא, הכל לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי. כן רשאית הח"מ לדחות המועד לקבלת ההצעות לרכישה.

7. ביקור בדירה יערך ביום 22.3.2021 בין השעות 16:30 עד 17:30, ביום 5.4.2021 בין השעות 12:00 עד 13:00 וביום 12.4.21 בין השעות 11:00 עד 12:00.

8. לבירורים נוספים ניתן לפנות לדוא"ל: bitbarlaw@gmail.com.

9. המכירה כפופה לאישור בית המשפט השלום בתל אביב.


*להורדת תיק למתעניין עם כל הטפסים להגשה לחצו כאן

        

יפעת טוראל, עו"ד

בתפקידה כנאמנת בפש"ר

הברזל 3 תל אביב 6971005

טל: 03-6449490, פקס: 03-6440510

Bitbarlaw@gmail.com


За более подробной информацией по лоту недвижимости аукциона, пожалуйста, обращайтесь к יפעת טיראל, עו"ד из בתרון, בר-טוב משרד עורכי דין по 03-6449490

לרכישת זכויות בדירה, רמת השרון, רחוב החלוץ 13 דירה מס 72

каталог
  Предыдущий
Следующий 


Тип имущества לרכישת זכויות בדירה
Город רמת השרון
Адрес רחוב החלוץ 13 דירה מס 72
последний день для размещения ставки Понедельник, 19.4.21, 16:00
блок 6550
участок חלק מחלקות 182, 227-234, 236-239, 241-246

теги:

каталог
  Предыдущий
Следующий