נכס בטירת הכרמל מכונס נכסים
11.4.21
ישראל
 רחוב קרן היסוד 2 קומה 2, ת.ד 57 טירת הכרמל 3902621

1. הח"מ, בתפקידם ככונסי נכסים על הנכס הידוע כגוש 10674,

חלקה 30, תת חלקה 3 ברחוב רמב"ם 11 טירת הכרמל (להלן: "הנכס"),

מזמינים בזאת להציע הצעות לרכישת הנכס.

פרטים נוספים אודות הנכס וכן הוראות בדבר אופן הגשת ההצעות ניתן לקבל 

במשרדי הח"מ עו"ד סויסה אליהו בטלפון: 04-8570647

ואצל עו"ד חלי רופא בטלפון: 04-8268999

2. על המציע לבדוק בעצמו את הנכס ואת הזכויות הנמכרות, את מצבו הפיזי, התכנוני והמשפטי, את אפשרויות השימוש והניצול שלהם ואת כל המגבלות והתנאים האחרים החלים עליהם, ככל שחלים, לרבות בנושא רישוי, תכנון, זכויות בניה, היטלים, אגרות, מיסים וכיו"ב.

3. מובהר בזאת, כי הנכס נמכר במצבו כפי שהוא (AS IS) והח"מ אינם מקבלים על עצמם אחריות כלשהי באשר למצב הפיזי או המשפטי של הנכס.

4. הצעות תוגשנה לידי כונסי הנכסים הח"מ בתאום מראש, במשרד עו"ד סויסה אליהו ובמשרד עו"ד חלי רופא. וזאת עד ליום 11/04/21 בשעה 12:00 

בנוסח הניתן לקבלו באמצעות דוא"ל או פקס 

5. לשאלות או בירורים בנושאים טכניים הנוגעים לדרך הגשת ההצעות ניתן לפנות:

- עו"ד סויסה אליהו,

רח' קרן היסוד 2 טירת הכרמל,

מייל: swislaw@gmail.com

טלפון 04-8570647

- משרד עו"ד חלי רופא

בשדרות מוריה 59, חיפה

מייל: helirofe@gmail.com

טלפון 04-8268999

6. יצוין, כי כל מציע יידרש לצרף להצעתו המחאה בנקאית לפקודת הח"מ ע"ס 10% מגובה ההצעה. סכום זה יחולט על ידי הח"מ כפיצוי מוסכם ומוערך מראש אם המציע יחזור בו מהצעתו ו/או אם הצעת המציע תתקבל והמציע לא יקיים את ההתחייבויות הכלולות בהצעתו במלואן ובמועדן.

7. הזמנה זו אינה כפופה לדיני מכרזים.

8. למען הסר ספק מובהר בזה, כי הח"מ שומרים לעצמם את הזכות לנהל מו"מ בכל שלב עם כל מציע בנפרד ו/או לשנות את תנאי ההתקשרות תוך כדי המשא ומתן, מבלי להודיע ליתר המציעים ו/או לקיים התמחרות בין המציעים או חלקם ו/או לוותר על התמחרות ו/או לפעול בכל דרך אחרת, הכל לפי שיקול דעתם הבלעדי והמוחלט וללא הגבלה. כמו כן, הח"מ אינם מתחייבים לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא על הנכס.

9. מובהר בזאת, כי המכר כפוף לאישור ביה"ד הרבני בחיפה ולהוראותיו, וכן לקבלת כל האישורים הנדרשים עפ"י דין.

לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל אביטל סויסה, עו"ד ממשרד עורכי דין סויסה בטלפון 04-8570647

זכויות בנכס, טירת הכרמל, רחוב רמב"ם 11

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 


סוג נכס זכויות בנכס
ישוב טירת הכרמל
כתובת רחוב רמב"ם 11
מועד אחרון להגשת הצעות יום ראשון, 11.4.21, 12:00
גוש 10674
חלקה 30
תת חלקה 3

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא