Среда, 23.6.21, 18:00 (время Израиля)
Израиля
 רחוב יגאל אלון 94, תל אביב

הזדמנות להשקעה, בנין משרדים בוקרשט 5 קומות באזור בונסה ליד פארק הרסטרו.
הצעות מינימום במכרז - מיליון שקל.
בנין מעל 1000 מ"ר כאשר ניתן להשכיר הבניין כ – 10 אלף יורו לחודש.
בניין חדיש עם היתרים וכל האישורים העירונים בהזדמנות, תאריך התמחרות אינטרנטית תקבע בהמשך.
ההזמנה והמכירה אינן כפופות לדיני המכרזים, אין הח"מ מתחייב לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא ושומר לעצמו
את הזכות לנהל בכל עת משא ומתן עם כל אחד מהמציעים ו/או צדדים שלישיים שלא הציעו הצעות ו/או הציעו הצעות לאחר המועד הנ"ל
ו/או לערוך התמחרות בין המציעים או חלקם ו/או להזמין הצעות נוספות. כמו כן שמורה הזכות להקדים ו/או להאריך את מועד קבלת ההצעות
לצורך פרטים נוספים בקשר להליך המכירה ולקבלת טפסי השתתפות לרכישה יש לפנות לעו"ד אבי אורן 08-9563666 או במייל :
avi@romania-israel.co.il

За более подробной информацией по лоту недвижимости аукциона, пожалуйста, обращайтесь к אבי אורן, עו"ד ונוטריון из רומניה ישראל по 08-9563666

בנין משרדים בנוי 5 קומות | מרתף + קומת כניסה + 5 קומות, בוקרשט, רומניה


Нажмите, чтобы получить допуск
Участие онлайн не облагается дополнительным платежом

Тип имущества בנין משרדים בנוי 5 קומות | מרתף + קומת כניסה + 5 קומות
Город בוקרשט, רומניה
величина минимальной ставки ₪1 000 000

теги: