התמחרות אינטרנטית - נכס בטבריה מכונס נכסים
יום ראשון, 25.4.21, 11:00 (שעון ישראל)
ישראל
 רחוב העצמאות 5, טבריה ת.ד 1755 מיקוד 14100

רוטשילד 10 בטבריה

הח"מ בתפקידם ככונסי נכסים, מזמינים בזאת הצעות לרכישת זכויות החכירה המהוונת בדירת המגורים בגוש: 15136, חלקה: 184, תת חלקה:11

(להלן "הבית ו/או הנכס").

1. אין לראות במידעים דלעיל ו/או במדעים שיימסרו, אסמכתא כלשהי, והח"מ ו/או מי ממשרדיהם, לא יהיו אחראים לכל מידע או מצג בנוגע לנכס. על המציע/ים מוטלת החובה לערוך על חשבונם ובאחריותם בדיקה פיזית, משפטית, שמאית ותכנונית של הנכס לרבות אפשרויות ניצולו, חיובי המיסים, האגרות וההיטלים וכל ההוצאות אשר יחולו בקשר לרכישתו. הנכס יימכר במצבו הנוכחי כמות שהוא "as is ".

2. עותק מהשמאות ללא פרטי השווי, ניתן לקבל בפנייה למייל: max@hassinelaw.co.il. אין בשמאות זו כדי לשחרר את המציעים מחובותיהם ואחריותם כמפורט בסעיף 1 לעיל והיא נועדה לשימושם של הכונסים בלבד.

3. ביקור בנכס ייערך ביום 13.04.2021 בשעה 11:00 עד 12:00.

יש לתאם מראש הגעה.

4. הצעות לרכישת הזכויות בנכס תוגשנה בכתב למשרד עו"ד חסין עד ליום 19/04/2021, והן תהיינה נקובות בשקלים חדשים בלבד.

5. להצעה יש לצרף שיק בנקאי ע"ס 10% מההצעה, משוך לעו"ד מקס חסין שתוקפה שלושה חודשים לפחות. סכום השיק יחולט, כפיצוי קבוע ומוסכם מראש, במקרה של חזרה מהצעה.

6. ישיבת התמחרות תיערך ביום 25/04/2021 שעה 11:00 באתר בידספיריט (www.bidspirit.com). המציע הגבוה ישלים בשיק בנקאי את ה-10% בהתאם להצעתו החדשה, ויחתום על הסכם מכר בנוסח המצוי במשרד עו"ד מקס חסין וכפי שהוא, ישלים את התמורה וישלם שכ"ט עו"ד לרישום הזכויות.

7. דיני המכרזים לא יחולו על ההזמנה, ההצעות, ההתמחרות ומכר הזכויות.

8. אין הח"מ מתחייבים לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא, והם יוכלו לנהל מו"מ עם מי מהמציעים ו/או צד ג' כלשהו ו/או לבקש הצעות נוספות, והכל ע"פ שיקול דעתם הבלעדי והמוחלט.

9. המכירה כפופה לאישורו של ביהמ"ש לענייני משפחה בטבריה.

10. לא ישולמו דמי תיווך במכירה זו.


גבריאל ישראלי, עו"ד

ת.ד. 354 רח' בן לולו 7, בית שאן

טל: 046060451, פקס: 046060926


מקס חסין, עו"ד

העצמאות 5, ת.ד. 1775 טבריה

טל':04-6724825 פקס:04-6720770


לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל מקס חסין, עו"ד ממקס חסין משרד עורכי דין ונוטריון בטלפון 04-6724825

דירה, טבריה, רוטשילד 120

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 

להשתתפות לחץ כאן
ההשתתפות אינה כרוכה בתשלום, הקנייה הינה ישירות מהמוכר המקיים את המכירה, וללא עמלות קנייה או דמי תיווך.

סוג נכס דירה
ישוב טבריה
כתובת רוטשילד 120
מועד אחרון להגשת הצעות יום שני, 19.4.21
גוש 15136
חלקה 184
תת חלקה 11
מסמכים:
חוות דעת שמאי
הזמנה להציע הצעות

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא