דירה בפתח תקווה מכונסת נכסים
2.5.21
ישראל
 הרימון 49 ניר - ישראל, חוף אשקלון 7950500

מוזמנות בזה הצעות לרכישת זכויות ב דירה

ברחוב הרצוג 3, פתח תקווה, הידועה גם כגוש:

6400 חלקה: 15 תת חלקה: 2 (להלן: "הדירה")
1. הזכויות ב דירה תימכרנה כמות שהן (AS IS).
2. העתקי הסכם המכר, נסח רישום בטאבו, כתב מינוי הכונסת,
טופס הצעה לחתימה, ו חוות דעת שמאית (ללא סכומים)
ניתן לקבל כנגד תשלום 500 ש''ח לקופת הכינוס
במשרד הח"מ בפניה טלפונית או בדוא"ל:
 vas-lawsec@bezeqint.net
3. באחריות המציע לבדוק בעצמו או אנשי מקצוע מטעמו את
המצב הפיזי, המשפטי והתכנוני של הדירה.
4. ביקורים בדירה יתקיימו רק במועדים:
- יום 24/03/21 בין השעות 18:00- 20:00
- יום 6/04/21 בין השעות 15:00 - 18:00
- יום 20/4/21 בין השעות 18:00- 20:00
5. הצעות בכתב יוגשו בטופס ההצעה לעיל. יש למלא את כל
הפרטים הנדרשים, לחתום על הסכם המכר בכל עמוד,
ולמסור פיזית ב משרד הח"מ עד ליום 2/5/21 בשעה 14:00
בצירוף שיק בנקאי בשיעור 10% מגובה ההצעה לזכות הכונסת.
לוודא כי תוקף השיק הבנקאי אינו מוגבל או ניתן להארכה ללא החלפת
השיק, מעת לעת ככל שיידרש הדבר בנסיבות העניין.
6. השיק הבנקאי יחולט במקרה שמציע שהצעתו נתקבלה ותימסר
לו הודעה בכתב של הכונסת בדבר קיבול הצעתו,
ויחזור בו אז מהצעתו ו/או יודיע על ביטול חתימתו
על הסכם המכר שמסר לפי סעיף 4.
7. אין הח"מ מתחייבת לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל
הצעה אחרת ותהיה רשאי ת לנהל מו"מ עם כל מציע בנפרד
ו/ או לקיים התמחרות מאורגנת בין המציעים.
האמור בסעיף זה מתייחס רק למציעים
שיעמדו בתנאי-הסף לקבילות הצעותיהם
כמפורט לעיל. דיני המכרזים אינם חלים.
8. תוקף הסכם המכר וחתימת הכונסת עליו מותנים וכפופים
לאישור לשכת ההוצאה לפועל באשקלון,
בפניה תלוי ועומד הליך כינוס הנכסים,
אשר הכונסת תבקש ממנה להורות על אישור קביעת המציע הזוכה. 

לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל מיקה מורן, מזכירה משפטית מאפרת אבירם ואש | משרד עורכי דין בטלפון 08-6755505

דירה, פתח תקווה, רחוב הרצוג 3

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 


סוג נכס דירה
ישוב פתח תקווה
כתובת רחוב הרצוג 3
מועד אחרון להגשת הצעות יום ראשון, 2.5.21, 14:00
גוש 6400
חלקה 2
תת חלקה 15

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא