זכויות במגרש בהוד השרון מכונס נכסים
שגיא רוזנק, חברת עורכי דין
25.4.21

מוזמנות בזאת הצעות לרכישת מלוא הזכויות במגרש בגודל של כ 415 מ"ר

ברחוב המכבים 54 א, נווה נאמן, הוד השרון

הידוע כחלק מחלקות 103 בגוש 6660

וכחלק חלקות 226,225 בגוש 6574

תיק רשות 50354578מ (להלן: "הנכס")

- הצעות לרכישת הנכס יש להמציא למשרד הח"מ,

בכתב, עד ליום א' 25/04/21 בשעה 12:00

על גבי טופס ההצעה אליו יצורף צילום ת.ז. של המציע

ובצירוף המחאה בנקאית בתוקף ל-90 יום בגובה 10% מההצעה,

אשר ת חולט כפיצוי מוסכם במידה והזוכה יחזור בו מהצעתו.

- הזכויות בנכס יימכרו במצב ם הנוכחי AS-IS.

אין במידע בהזמנה זו כדי להוות מצג מצד הח"מ בכל עניין הקשור לנכס.

הרשום מטה אינו מקבל על עצמו כל אחריות למצבו של הנכס

ועל המציע לבדוק בעצמו ועל אחריותו מצב הנכס והזכויות בו. 

- על הזמנה זו ועל העסקה נשוא ההזמנה לא יחולו דיני המכרזים. הרשום מטה אינו

מתחייב לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא ויהיה רשאי לא למכור

כלל את הנכס, להאריך המועד להגשת הצעות, לנהל מו" מ עם המציעים או מי מהם,

לקיים התמחרות בין המציעים והכל לפי שיקול דעת ו הבלעדי.

- לא ישולמו דמי תיווך.

- המכירה כפופה לאישור בית המשפט המחוזי מרכז.

- לטפסיי הצעה ופרטים נוספים נא לפנות למשרדי הח"מ

במייל: Roznaklaw@gmail.com

למידע נוסף
לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל שגיא רוזנק, עו"ד משגיא רוזנק, חברת עורכי דין בטלפון 09-9557733

מגרש, הוד השרון, רחוב המכבים 54 א

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 

עמלת בית המכירות: למידע נוסף

סוג נכס מגרש
ישוב הוד השרון
שכונה נווה נאמן
כתובת רחוב המכבים 54 א
מועד אחרון להגשת הצעות יום ראשון, 25.4.21, 12:00
גוש 6660 ו-6574
גודל 415 מ"ר
הערות חלק מחלקות 103 בגוש 6660
וכחלק חלקות 226,225 בגוש 6574

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא