25.4.21

מוזמנות בזאת הצעות לרכישת מלוא הזכויות במגרש בגודל של כ 415 מ"ר

ברחוב המכבים 54 א, נווה נאמן, הוד השרון

הידוע כחלק מחלקות 103 בגוש 6660

וכחלק חלקות 226,225 בגוש 6574

תיק רשות 50354578מ (להלן: "הנכס")

- הצעות לרכישת הנכס יש להמציא למשרד הח"מ,

בכתב, עד ליום א' 25/04/21 בשעה 12:00

על גבי טופס ההצעה אליו יצורף צילום ת.ז. של המציע

ובצירוף המחאה בנקאית בתוקף ל-90 יום בגובה 10% מההצעה,

אשר ת חולט כפיצוי מוסכם במידה והזוכה יחזור בו מהצעתו.

- הזכויות בנכס יימכרו במצב ם הנוכחי AS-IS.

אין במידע בהזמנה זו כדי להוות מצג מצד הח"מ בכל עניין הקשור לנכס.

הרשום מטה אינו מקבל על עצמו כל אחריות למצבו של הנכס

ועל המציע לבדוק בעצמו ועל אחריותו מצב הנכס והזכויות בו. 

- על הזמנה זו ועל העסקה נשוא ההזמנה לא יחולו דיני המכרזים. הרשום מטה אינו

מתחייב לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא ויהיה רשאי לא למכור

כלל את הנכס, להאריך המועד להגשת הצעות, לנהל מו" מ עם המציעים או מי מהם,

לקיים התמחרות בין המציעים והכל לפי שיקול דעת ו הבלעדי.

- לא ישולמו דמי תיווך.

- המכירה כפופה לאישור בית המשפט המחוזי מרכז.

- לטפסיי הצעה ופרטים נוספים נא לפנות למשרדי הח"מ

במייל: Roznaklaw@gmail.com

За более подробной информацией по лоту недвижимости аукциона, пожалуйста, обращайтесь к שגיא רוזנק, עו"ד из שגיא רוזנק, חברת עורכי דין по 09-9557733

מגרש, הוד השרון, רחוב המכבים 54 א

каталог
  Предыдущий
Следующий 


Тип имущества מגרש
Город הוד השרון
соседство נווה נאמן
Адрес רחוב המכבים 54 א
последний день для размещения ставки Воскресенье, 25.4.21, 12:00
блок 6660 ו-6574
размер 415 м2
Примечания חלק מחלקות 103 בגוש 6660
וכחלק חלקות 226,225 בגוש 6574

теги:

каталог
  Предыдущий
Следующий