דירת מגורים בדימונה מכונס נכסים
7.5.21
ישראל
 ז'בוטינסקי 33 (מגדל התאומים 1 - קומה 7) רמת גן

1. מוזמנות בזה הצעות לרכישת זכויות בדירת מגורים בת 4 חדרים,

בשטח של כ-81 מ"ר ברחוב מ.ג. מעפילים 16/3 בדימונה

והידועה כגוש 39510, חלקה 18/9 (להלן: "הנכס").

2. על המציע לבדוק בעצמו ועל אחריותו את הנכס ואת הזכויות הנמכרות בו, את מצבו הפיזי, התכנוני והמשפטי, את אפשרויות השימוש והניצול שלו, את כל המגבלות והתנאים האחרים החלים עליו, לרבות בנושא רישוי, תכנון, זכויות בניה, היטלים, אגרות, מיסים וכיוצ"ב. 

3. מובהר בזאת כי הזכויות נמכרות במצבן כפי שהן AS-IS והח"מ אינו מקבל על עצמו, ולא ניתנת אחריות כל שהיא למצבו, הפיזי המשפטי, התכנוני ו/או האחר של הנכס ושל הזכויות בו.

4. מכירת הממכר תתבצע בהתאם לכתב ההצעה, הסכם המכר והתנאים אותם יעמיד המוכר. את הסכם המכר וכתב ההצעה ניתן לקבל במשרד הח"מ. 

5. הצעות לרכישת הנכס ניתן להגיש במשרדי כונס הנכסים ברח' ז'בוטינסקי 33 (מגדל התאומים 1 - קומה 7) רמת גן,

עד לא יאוחר מיום 7/5/2021 בשעה 12:00

בצירוף שיק בנקאי לפקודת עו"ד מ. אלהרר על סך 5% מגובה ההצעה. השיק הבנקאי יחולט בכל מקרה בו מציע שהצעתו תתקבל יחזור בו מהצעתו. החילוט יהווה פיצוי מוסכם וקבוע מראש ללא צורך בהוכחת נזק או קיומו מצד המוכר.

סכום ההצעה לא יפחת מ-460.000 ₪ (ארבעה מאות ושישים אלף ₪). 

6. אין הח"מ מתחייב לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או הצעה כל שהיא והח"מ שומר לעצמו את הזכות לנהל מו"מ או להפסיקו עם כל אחד מהמציעים או עם צד ג' אחר, התמחרות בין המציעים או חלקם או צד ג' אחר, הכל לפי שיקול דעתו הבלעדי. על הזמנה זו לא יחולו דיני המכרזים ולא ישולמו דמי תיווך.

7. עיסקת המכר תהיה כפופה לאישור בית משפט למשפחה בבאר שבע.

לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל מישל אלהרר, עו"ד ממישל אלהרר משרד עורכי דין בטלפון 03-5660058

דירה, 4 חדרים, דימונה, רחוב מ.ג. מעפילים 16/3

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 


סוג נכס דירה
ישוב דימונה
כתובת רחוב מ.ג. מעפילים 16/3
מועד אחרון להגשת הצעות יום שישי, 7.5.21, 12:00
גוש 39510
חלקה 18
תת חלקה 9
חדרים 4
גודל 81 מ"ר

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא