от מישל אלהרר משרד עורכי דין
7.5.21

1. מוזמנות בזה הצעות לרכישת זכויות בדירת מגורים בת 4 חדרים,

בשטח של כ-81 מ"ר ברחוב מ.ג. מעפילים 16/3 בדימונה

והידועה כגוש 39510, חלקה 18/9 (להלן: "הנכס").

2. על המציע לבדוק בעצמו ועל אחריותו את הנכס ואת הזכויות הנמכרות בו, את מצבו הפיזי, התכנוני והמשפטי, את אפשרויות השימוש והניצול שלו, את כל המגבלות והתנאים האחרים החלים עליו, לרבות בנושא רישוי, תכנון, זכויות בניה, היטלים, אגרות, מיסים וכיוצ"ב. 

3. מובהר בזאת כי הזכויות נמכרות במצבן כפי שהן AS-IS והח"מ אינו מקבל על עצמו, ולא ניתנת אחריות כל שהיא למצבו, הפיזי המשפטי, התכנוני ו/או האחר של הנכס ושל הזכויות בו.

4. מכירת הממכר תתבצע בהתאם לכתב ההצעה, הסכם המכר והתנאים אותם יעמיד המוכר. את הסכם המכר וכתב ההצעה ניתן לקבל במשרד הח"מ. 

5. הצעות לרכישת הנכס ניתן להגיש במשרדי כונס הנכסים ברח' ז'בוטינסקי 33 (מגדל התאומים 1 - קומה 7) רמת גן,

עד לא יאוחר מיום 7/5/2021 בשעה 12:00

בצירוף שיק בנקאי לפקודת עו"ד מ. אלהרר על סך 5% מגובה ההצעה. השיק הבנקאי יחולט בכל מקרה בו מציע שהצעתו תתקבל יחזור בו מהצעתו. החילוט יהווה פיצוי מוסכם וקבוע מראש ללא צורך בהוכחת נזק או קיומו מצד המוכר.

סכום ההצעה לא יפחת מ-460.000 ₪ (ארבעה מאות ושישים אלף ₪). 

6. אין הח"מ מתחייב לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או הצעה כל שהיא והח"מ שומר לעצמו את הזכות לנהל מו"מ או להפסיקו עם כל אחד מהמציעים או עם צד ג' אחר, התמחרות בין המציעים או חלקם או צד ג' אחר, הכל לפי שיקול דעתו הבלעדי. על הזמנה זו לא יחולו דיני המכרזים ולא ישולמו דמי תיווך.

7. עיסקת המכר תהיה כפופה לאישור בית משפט למשפחה בבאר שבע.

Далее
За более подробной информацией по лоту недвижимости аукциона, пожалуйста, обращайтесь к מישל אלהרר, עו"ד из מישל אלהרר משרד עורכי דין по 03-5660058

דירה, 4 комнаты, דימונה, רחוב מ.ג. מעפילים 16/3

каталог
  Предыдущий
Следующий 


Тип имущества דירה
Город דימונה
Адрес רחוב מ.ג. מעפילים 16/3
последний день для размещения ставки Пятница, 7.5.21, 12:00
блок 39510
участок 18
под-участок 9
комнаты 4
размер 81 м2

теги:

каталог
  Предыдущий
Следующий