תאריך אחרון להציע הצעות - נכס בחדרה מבא כח
20.5.21

בס"ד

קרן מ. וש. בנעט (ע"ר) עמותה רשומה מספר 580332476

הזמנה להציע הצעות ולהשתתפות בהליך של התמחרות ממוחשבת

1. קרן מ. וש. בנעט (ע"ר) עמותה רשומה מספר 580332476 (להלן: "המזמינה"), מזמינה בזה הצעות להשתתפות בהליך של התמחרות ממוחשבת לרכישת 12323/21441 חלקים בלתי מסוימים בחלקה 27 בגוש 12798 בחדרה (12,323 מ"ר) הרשומים בשמה בפנקסי המקרקעין (להלן: "הנכס").

2. הזכויות בנכס יימכרו במצבן כפי שהן (AS IS) ועל המציע לערוך את כל הבירורים הדרושים בקשר למצבו הרישומי, המשפטי, התכנוני והפיזי של הנכס, כולל בדיקה פיזית של הנכס, סביבתו ודרכי הגישה אליו, בדיקות בלשכת רישום המקרקעין, בעיריית חדרה, בוועדה המקומית לתכנון ולבנייה חדרה, בוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה חיפה ובכל רשות אחרת, לרבות בדיקת כל התכניות החלות על הנכס, לשם קבלת כל המידע הדרוש לו בנוגע לנכס ולשם גיבוש הצעתו לרכישת הנכס, תוך הערכת כל השיקולים הנוגעים לעניין.

3. עצם הגשת ההצעה ע"י המציע תחשב כאישורו הבלתי מסויג, שכל המידע בקשר לנכס ידוע וברור לו, כי הוא ערך באופן עצמאי כל בדיקה שהייתה נחוצה לשם הגשת ההצעה, וכי הוא הגיש את הצעתו על אחריותו הבלעדית, בלא שהסתמך לצורך כך על מצג כלשהו של המזמינה ו/או של כל מי מטעמה.

4. לקבלת מסמכי ההצעה, הכוללים את נוסח הסכם המכר, ובכל שאלות ובירורים לגבי ההתמחרות, ניתן לפנות טלפונית לעו"ד דב שרון ממשרד חיים קוסובסקי-שחור ושות', עו"ד (להלן: "פרקליטי המזמינה"), 03-6858080, או בדואר אלקטרוני dov@kossowsky.org.

מסמכי ההצעה ישלחו בהתאם לקביעת המזמינה, בדוא"ל, תמורת 250 ש"ח בתוספת מע"מ שלא יוחזרו.

5. כתנאי לבחינת השתתפותו בהליך ההתמחרות לרכישת הנכס, על המציע למסור את כל מסמכי ההצעה על כל צרופותיהם, ללא שינויים, תוספות ומחיקות, כשהם מלאים, חתומים ומאומתים כנדרש, בתוך מעטפה סגורה נושאת את הכיתוב "התמחרות חלקה 27 חדרה" עד 20/05/2021 (ט' בסיון תשפ"א) שעה 11:00 (להלן: "המועד האחרון להגשת מסמכי ההצעה"), במשרד פרקליטי המזמינה, ברחוב הארבעה 21, תל-אביב-יפו, מגדל פלטינום, קומה 10, טלפון 03-6858080.

המזמינה רשאית לקבוע ולדחות מפעם לפעם, לפי שיקול דעתה הבלעדי, את המועד האחרון להגשת מסמכי ההצעה ו/או את מועד ביצוע ההתמחרות.

6. המציע יצרף למסמכי ההצעה ערבות בנקאית בנוסח הנכלל במסמכי ההצעה, או המחאה בנקאית, בשיעור של 10% (עשרה אחוזים) מסכום ההצעה שינקוב, עשויים בידי בנק בישראל, על שם פרקליטי המזמינה.

7. המזמינה תבחן את ההצעות שיתקבלו ותחליט אילו מציעים יוזמנו להשתתף בהתמחרות הממוחשבת, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי, ובלי שתהיה חייבת לנמק את החלטותיה.

8. המזמינה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה אחרת, והיא שומרת על זכותה לאשר או לדחות כל הצעה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, כמו גם הזכות לנהל מו"מ נפרד עם מציעים, ולבטל את הליך ההתמחרות, בכל שלב, לרבות בשלב ההתמחרות ואחריה, והמציע וכל מי מטעמו יהיו מנועים להעלות כל תביעה, דרישה, וטענה בנוגע לכך נגד המזמינה ונגד כל מי מטעמה.

9. ההתמחרות הממוחשבת תערך באמצעות פורטל בידספיריט www.bidspirit.com (להלן: "האתר"), לאחר הרשמה מראש לאתר, בהתאם לתנאי השימוש באתר, בהתאם להוראות ההזמנה.

10. ההתקשרות למכירת הנכס מותנית ומותלית בקבלת אישורו של הוועד המנהל של המזמינה, לפי שיקול דעתו הבלעדי.

11. על ההצעה ועל ההתמחרות לא יחולו דיני המכרזים, והמזמינה רשאית לפעול בכל הנוגע להזמנה זו ולהתמחרות לפי שיקול דעתה הבלעדי.

12. המזמינה לא תשלם דמי תיווך, עמלה, וכל תמורה אחרת בקשר למכירת הנכס.


למידע נוסף
לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל עו"ד דב שרון ממשרד חיים קוסובסקי-שחור ושות’, עורכי דין ונוטריונים בטלפון 03-6858080

נכס מקרקעין, חדרה

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 


סוג נכס נכס מקרקעין
ישוב חדרה
מועד אחרון להגשת הצעות יום שלישי, 25.5.21, 11:00
גוש 12798
חלקה 12323/21441 חלקים בלתי מסוימים בחלקה 27
גודל 12,323 מ"ר

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא