בניין בחיפה מבא כח
גינדי כספי ושות' - משרד עורכי דין
30.4.21

הזמנה להציע הצעות לרכישת בניין

המצוי ברח' העצמאות 37 בחיפה הידוע כחלקה 35 בגוש 10888

מוצע בזאת להגיש הצעות לרכישת הזכויות במקרקעין הידועים כחלקה 35 בגוש 10888 והמצויים ברח' העצמאות 37 בחיפה, במצבו הנתון דהיום – AS IS (להלן: "הנכס"). ביום 5.6.2019 ניתן לנכס היתר בניה מספר 39608808.

אין עוה"ד הח"מ ו/או הבעלים אחראים למצב הנכס, אשר יימכר במצבו הפיזי, ההנדסי, התכנוני, המשפטי והרישומי (AS IS), ועל המציע לבדוק ולברר במקרקעין ובמשרדי הרשויות את כל הפרטים הפיזיים, ההנדסיים, התכנוניים, המשפטיים והרישומיים הנוגעים לנכס וכן כל מידע אחר.

הח"מ שומרים לעצמם את הזכות לנהל מו"מ עם המציעים, כולם או אחד מהם, כמו גם את הזכות לקיים התמחרות בין המציעים, ואינם מתחייבים לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא, והכל על פי שיקול דעתם הבלעדי. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי אין לראות בהזמנה זו משום מכרז, אלא אך ורק הודעה לציבור בדבר האפשרות להציע הצעות כמפורט לעיל. בכל מקרה דיני המכרזים לא יחולו על הזמנה זו ו/או על ההצעות שתוגשנה ו/או על הליך בחירת ההצעה הזוכה.

להצעות יש לצרף ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית לטובת הח"מ, בתוקף ל-3 חודשים מהמועד האחרון להציע הצעות, ובסך של 500,000 ₪ קרי,  עד ליום 30/07/21

הגשת ההצעה מותנית ברכישת חוברת מכרז בסך של 250 ₪ כולל מע"מ (שלא יוחזרו בכל מקרה), המכילה בין היתר, טופס הצעה ונוסח הסכם מכר על נספחיו. לקבלת החוברת, יש לבצע העברה כספית לחשבון מס' 101700/01, סניף 934 בבנק לאומי לישראל בע"מ, עבור "גינדי-כספי משרד עורכי דין", ולשלוח את אישור ההעברה הכספית לדוא"ל המופיע מטה, וזאת החל מיום06/04/21

הצעות יש להגיש עד ליום 30/04/21 למשרד גינדי - כספי ושות' עורכי-דין.


סיורים בנכס ייעשו בשני מועדים כמפורט בחוברת המכרז ובכפוף לשינויים אפשריים.


גינדי - כספי ושות', משרד עורכי דין

ב"כ הבעלים

רוטשילד 15 ראשון לציון (מתחם גן העיר)

טל: 03-9596005

דוא"ל: michraz@gindi-caspi.co.il


למידע נוסף
לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל ליאור יהודה, עו"ד מגינדי כספי ושות' - משרד עורכי דין בטלפון ‏03-9596017

בניין, חיפה, רח' העצמאות 37

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 


סוג נכס בניין
ישוב חיפה
כתובת רח' העצמאות 37
מועד אחרון להגשת הצעות יום שישי, 30.4.21
גוש 10888
חלקה 35

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 
נגישות
menu