התמחרות אינטרנטית - דירת דופלקס בגבעתיים מכונס נכסים
26.4.21
ישראל
 רח' בזל 52 תל אביב 62744


1. מוזמנות בזה הצעות לרכישת זכויות בנכס כדלקמן:
דירת דופלקס בקומה שניה ושלישית, על כל הצמוד לה, לרבות גג, ברח' ויצמן 56, גבעתיים, הרשומה בלשכת רישום המקרקעין כחלקה 875/3 בגוש 6154.
2. הצעות לרכישת הזכויות בנכס, תוגשנה בכתב במשרד הח"מ עד ליום 22.4.21 בשעה 12:00, על גבי טופס הצעה אותו ניתן להוריד מאתר המשרד, עפ"י הכתובת המצוינת מטה, וזאת יחד עם נוסח הסכם מכר ושמאות.
3. כל הצעה שתוגש, תפרט את שמו המלא של המציע, מס' ת.ז. ומענו, וכן את הסכום המוצע; בצירוף המחאה בנקאית בשיעור של 10% מגובה ההצעה, לפקודת עו"ד תמי מייזליק.
 הצעה שלא תצורף אליה המחאה בנקאית כנדרש, תוחזר למציע מבלי שתידון.
4. מציע שהגיש הצעתו, לא יוכל לחזור בו. מציע שהגיש הצעתו וחזר בו, יחולט סכום ההמחאה הבנקאית שצירף להצעה כפיצוי קבוע ומוערך מראש. למציעים שהצעתם לא תתקבל יוחזר סכום ההמחאה הבנקאית.
5. הנכס ימכר במצבו הנוכחי (AS IS). על המציע לבדוק בעצמו ועל אחריותו את מלוא המידע על הנכס, כולל מצבו הפיזי ומצבו התכנוני והמשפטי. הח"מ לא תהא אחראית לכל פגם או אי התאמה שיתגלו, אם יתגלו בנכס.
6. המכירה אינה כפופה לדיני המכרזים והח"מ אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא והיא רשאית לנהל מו"מ עם המציעים השונים ביחד ו/או כל מציע בנפרד, לערוך תחרות בין המציעים או חלק מהם בכל זמן שהוא. כן רשאית הח"מ לדחות ו/ או להאריך את מועד קבלת ההצעות לרכישה ו/או להחליט שלא להיענות להצעה כלשהי ו/או לבטל את הליך ההזמנה ביחס לנכס בטרם אישור המכר, הכל לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי.
7. לתיאום ביקור בנכס, יש ליצור קשר עם משרדה של הח"מ.
8. המכירה כפופה לאישור רשם ההוצאה לפועל.

תמי מייזליק, עו"ד כונסת נכסים
משה פת, משרד עורכי דין ונוטריונים
רח' בזל 52, תל-אביב 6274428
טל': 03-7910910 פקס: 03-7910911
 www.patt-law.co.il

לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל תמי מייזליק, עו"ד ונוטריון ממשה פת - משרד עורכי דין ונוטריונים בטלפון 03-7910910

דירת דופלקס, גבעתיים, רחוב ויצמן 56

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 


סוג נכס דירת דופלקס
ישוב גבעתיים
כתובת רחוב ויצמן 56
מועד אחרון להגשת הצעות יום חמישי, 22.4.21
גוש 6154
חלקה 875
תת חלקה 3
גודל 125.12 מ"ר

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא