3.5.21
Израиля
 רחוב העצמאות 5, טבריה ת.ד 1755 מיקוד 14100

בית דו משפחתי, צמוד קרקע, ברח' עומר 9 ברחובות
הח"מ כמנהל העיזבון, מזמין בזאת הצעות לרכישת בית דו משפחתי צמוד קרקע ברח' עומר 9 ברחובות, גוש:3697, חלקה: 334, תת חלקה:2. שטח בנוי: כ-92 מ"ר, שטח הקרקע: 247.5 מ"ר. זכויות הבנייה (ע"פ תכניות המתאר והשמאות): עיקרי 200 מ"ר +מחסן דירתי +חניה מקורה 18 מ"ר +מרחבים מוגנים 12.5 מ"ר +קומת מרתף בהיקף קומה טיפוסית בגובה שלא יעלה על 2.5 מ'. מס' קומות מותר: 2 מעל קומת מרתף.
סיור בבית ייערך ביום 27.04.2021 משעה 11:00 עד שעה 13:00 (נא להודיע על הגעה).
הצעות בכתב, יש להעביר למשרד הח"מ עד ליום 30.04.2021 בשעה 13:00, בצירוף המחאה בנקאית לפקודת הח"מ ע"ס 10% מערך ההצעה, אשר תחולט במידה והמציע יחזור בו מהצעתו.
ניתן גם להגיש הצעות באמצעות אתר בידספיריט (www.bidspirit.com) בהתאם לאמור בתנאי האתר. גם מציעים בכתב נדרשים להגיש הצעתם באתר בידספיריט כדי להשתתף בהתמחרות.
הח"מ יערוך מכירה אינטרנטית והתמחרות באמצעות אתר בידספיריט ביום 03.05.2021 שעה 11:00.
הבית יימכר בתנאי השוק החופשי ובמצבו כפי שהוא (AS IS). אין הח"מ יודע את מצבו ואין הוא מקבל על עצמו אחריות לתקינותו, מצבו ו/או השימוש שנעשה בו. אין הח"מ מתחייב לקבל ההצעה הגבוהה ביותר, או כל הצעה שהיא, והוא שומר לעצמו הזכות לנהל מו"מ או התמחרות בין המציעים או מי מהם, להאריך או לקצר את המועד האמור לעיל, והוא אינו כפוף לדיני המכרזים. המציע שייבחר יחתום על הסכם רכישה בנוסחו כפי הקיים במשרד הח"מ ויישא בשכ"ט עו"ד ואגרות להעברת הבעלות על שמו. לא ישולמו דמי תיווך.

מקס חסין, עו"ד ונוטריון
מנהל עיזבון המנוח בן ציון ברקוביץ ז"ל
max@hassinelaw.co.il
За более подробной информацией по лоту недвижимости аукциона, пожалуйста, обращайтесь к מקס חסין, עו"ד из מקס חסין משרד עורכי דין ונוטריון по 04-6724825

בית דו משפחתי, צמוד קרקע,, רחובות, רחוב עומר 9

каталог
  Предыдущий
Следующий 
Продан: 

Тип имущества בית דו משפחתי, צמוד קרקע,
Город רחובות
Адрес רחוב עומר 9
последний день для размещения ставки Пятница, 30.4.21, 13:00
блок 3697
участок 334
под-участок 2
Примечания שטח בנוי: כ-92 מ"ר, שטח הקרקע: 247.5 מ"ר. זכויות הבנייה (ע"פ תכניות המתאר והשמאות): עיקרי 200 מ"ר +מחסן דירתי +חניה מקורה 18 מ"ר +מרחבים מוגנים 12.5 מ"ר +קומת מרתף בהיקף קומה טיפוסית בגובה שלא יעלה על 2.5 מ'. מס' קומות מותר: 2 מעל קומת מרתף.

теги:

каталог
  Предыдущий
Следующий