от י. אמסטר ושות', משרד עורכי דין
2.5.21

1. מוזמנות בזה הצעות לרכישת זכויות הבעלות 

בדירה מס' 7 ברחוב הגאונים 5 בחולון 

הידועה גם כגוש 7126 חלקה 20 תת חלקה 5 (להלן: "הדירה").

2. הדירה בת 3 חדרים ממוקמת בקומה שנייה, בשטח רשום של 49.5 מ'.

3. קבלת נתונים ומסמכים הקשורים למכירה ניתן לקבל 

מבא כוח המנהל המיוחד עו"ד חן אמסטר

בטלפון: 03-6254000

בפקס: 03-6254040 

בדוא"ל: chen@amster-adv.co.il

ביקורים בדירת המגורים יעשו בתיאום מראש.

4. את ההצעות יש להגיש במסירה אישית,

בתוך מעטפה סגורה לכתובת בא כוח המנהל המיוחד

בכתובת החשמונאים 84 בתל אביב (קומה 5)

עד ליום 2/5/2021 בשעה 12:00

5. להצעה יש לצרף שיק בנקאי בשיעור של 10% מגובה ההצעה הכוללת,

לפקודת כונס הנכסים הרשמי מחוז תל אביב – גבריאלוב דוניאל פ.ר 448362.

השיק יחולט אם המציע לא יעמוד בתנאי הצעתו. 

6. מובהר בזאת, כי הדירה תימכר במצבה המשפטי והפיסי כפי שהיא (AS IS)

והאחריות לבדיקה, מכל בחינה שהיא, לרבות שטחה,

מצבה הפיסי, התכנוני והמשפטי, מוטלת על המציע בלבד, על חשבונו ובאחריותו.

7. המנהל המיוחד ו/או מי מטעמו לא יישא בכל אחריות לכל מצג

או התחייבות הנוגעים לדירה או לכל עניין הנוגע למודעה זו,

והמציע יישא באחריות הבלעדית בכל הנוגע לעניינים אלה.

8. מכירת הדירה כפופה לאישור בית המשפט המחוזי בתל אביב

במסגרת פש"ר 68602-05-19.

9. למען הסר ספק, הזמנה זו אינה מהווה מכרז ולא יחולו עליה דיני המכרזים.

כמו כן, אין בהזמנה זו להציע הצעות משום חובה לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא.

המנהל המיוחד שומר לעצמו את הזכות

לנהל מו"מ/התמחרות בכל שלב עם המציעים או חלקם,

לנהל עם כל אחד מהם מו"מ בנפרד,

לבקש הצעות נוספות, הכל על-פי שיקול דעתו של המנהל המיוחד.

Далее
За более подробной информацией по лоту недвижимости аукциона, пожалуйста, обращайтесь к חן אמסטר, עו"ד из י. אמסטר ושות', משרד עורכי דין по 03-6254000

זכויות הבעלות בדירה, 3 комнаты, חולון, דירה מס' 7 ברחוב הגאונים 5

каталог
  Предыдущий
Следующий 

Комиссия аукционного дома: Далее

Тип имущества זכויות הבעלות בדירה
Город חולון
Адрес דירה מס' 7 ברחוב הגאונים 5
последний день для размещения ставки Воскресенье, 2.5.21, 12:00
блок 7126
участок 20
под-участок 5
комнаты 3
размер 49,50 м2
пол 2

теги:

каталог
  Предыдущий
Следующий