от יוסי דרור משרד עורכי דין
22.4.21

1. הנכס יימכר כמו שהוא ( AS - IS) ועל המציע לבדוק את מצבו הפיסי, המשפטי והתכנוני, על כל הכרוך בכך, על חשבונו.
2. חזר בו המציע מהצעתו לאחר שהצעתו התקבלה ע"י הח"מ והוגשה לאישור רשם ההוצל"פ, יחולט השיק שיימסר על ידו.
3. המציע מתחייב לחתום על הסכם מכר שייערך ע"י הח"מ, וכן להשלים את המחיר שהציע תוך 30 יום מיום אישור המכירה ע"י רשם ההוצל"פ.
4. אין המזמין מתחייב לקבל הצעה כלשהי וכן המזמין רשאי לנהל מו"מ עם המציעים השונים ו/או מי מהם ולערוך תחרות עם המציעים ו/או חלק מהם ו/או מציעים שלא הגישו הצעה על פי שיקול דעתו הבלעדי.
5. המכירה כפופה לאישור רשם ההוצל"פ בתל אביב

Далее
За более подробной информацией по лоту недвижимости аукциона, пожалуйста, обращайтесь к אמיר שלמה עו"ד из יוסי דרור משרד עורכי דין по 03-9107111

זכויות בבית מגורים דו משפחתי, ראשון לציון, רחוב שלדון גלשאו 4

Продан: 

Тип имущества זכויות בבית מגורים דו משפחתי
Город ראשון לציון
соседство פרס נובל
Адрес רחוב שלדון גלשאו 4
блок 5099
участок 11
под-участок 1
размер 416 м2
Примечания אשר כוללת 4 מפלסים: קומת מרתף + קומת קרקע+ קומה ראשונה + חלל גג רעפים עם יציאה למרפסת + בריכה. שטח המגרש 416 מ"ר

теги: