תאריך אחרון להציע הצעות - זכויות במשרדי חברה בעפולה מנאמן
31.5.21
ישראל
 רחוב ברקוביץ 4, "מגדל המוזיאון", תל-אביב 6118102

1. הח"מ, בתוקף תפקידו כנאמן חברת ב.א. דורם יזמות בע"מ, ח.פ. 51-459258-3 (בהקפאת הליכים – להלן: "החברה") מזמין בזה את הציבור להציע הצעות לרכישת זכויות במשרדי החברה בשטח בנוי של 168 מ"ר הידועים כגוש 16698 חלקה 75 (בחלק) מגרש מס' 6 (בחלק), יחידה מס' 7 המצויים ברח' החשמל מס' 5 באזור התעשייה בעפולה (להלן: "המקרקעין").

2. חוברת לרוכש בנוגע למכר, לרבות מסמכי הגשת ההצעה ניתן לקבל (בתיאום מראש) במשרדו של הנאמן כנגד תשלום סך של 250 ש"ח (בתוספת מע"מ כדין) – סכום שלא יוחזר – ולאחר חתימה על כתב העדר מצגים כלפי הנאמן, כשהוא מאומת כדין, בכתובת: רח' ברקוביץ 4, "מגדל המוזיאון", תל-אביב 6118102, טלפון: 03-6935277; פקס: 03-6935177. 

3. מציע המעוניין להגיש הצעה – יגישה בכתב על גבי טופס ההצעה בנוסח שבמסמכי ההצעה – כשהיא נקובה בשקלים חדשים בתוספת מע"מ כדין בתוך מעטפה סגורה עד ולא יאוחר מיום 31/05/2021 בשעה 14:00 במשרדו של הנאמן בכתובת כמפורט לעיל.

4. כל הצעה תוגש בצרוף המחאה בנקאית או ערבות בנקאית אוטונומית (בהתאם לנוסח המצורף לחוברת המידע) לפקודת עו"ד גיל הירשמן – נאמן, בשיעור של 10% מסכום ההצעה ובתוספת מע"מ כדין. תוקפה של הערבות הבנקאית האוטונומית לא יפחת משישה חודשים מיום הוצאתה והערבות תהיה צמודה לעליית מדד המחירים לצרכן. הנאמן רשאי לפסול כל הצעה אשר לא גובתה בהמחאה/ ערבות בנקאית כנדרש.

5. מציע שיחזור בו מהצעתו, בין לפני שניתנה לו תשובה ובין לאחר שהצעתו התקבלה ו/או לא ישלים את הליך המכר מכל סיבה שהיא המחאתו הבנקאית / ערבותו הבנקאית תחולט.

6. אין הנאמן מקבל על עצמו אחריות כלשהי לגבי תאור הנכסים ו/או הממכר ו/או לגבי מצבם ו/או באשר לזכויות בהם. הנכסים והזכויות בהם ימכרו במצבם הנוכחי כפי שהוא – AS IS , WHERE IS ועל המציע לברר, על חשבונו ועל אחריותו, את מצבם המשפטי ו/או התכנוני ו/או המיסוי ו/או הרישומי ו/או הפיסי ו/או כל פרט אחר.

7. אין לראות בהזמנה זו משום הצעה לציבור לרכוש את מניות החברה על פי חוק ניירות ערך, התשכ"ח- 1968 וכי הצעה זו הינה בהתאם לס' 15א(א)4 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968. מובהר, כי ההזמנה מופנית למספר מציעים הנמוך מ- 35. הזמנה זו אינה מהווה מכרז והיא אינה כפופה לדיני המכרזים.

8. אין הנאמן מתחייב לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר ו/או הצעה כוללת ו/או כל הצעה אחרת ושומר על זכותו לנהל מו"מ עם המציעים, כולם ביחד ו/או כל אחד לחוד, ו/או עם צדדים שלישיים שלא הגישו הצעה, בכל שלב שהוא – לפני הגשת ההצעות ו/או לאחר הגשת הצעות ו/או לפני התמחרות ו/או לאחר התמחרות – ו/או לקיים התמחרות ו/או לפרסם הזמנה חוזרת ו/או להורות על ביטול ההזמנה, הכל כפי שימצא לנכון ובהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של הנאמן.

9. נוסח ההזמנה המחייב הינו כאמור במסמכי ההזמנה.

10. לפרטים נוספים יש לפנות אל עו"ד שחר שם טוב ממשרדו של הנאמן.

11. המכירה כפופה לאישור כבוד בית המשפט המחוזי בנצרת.

לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל שחר שם טוב, עו"ד מגיל הירשמן ושות', משרד עורכי דין בטלפון 03-6935277

רכישת זכויות במשרדי חברה, עפולה, רחוב החשמל מס' 5

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 


סוג נכס רכישת זכויות במשרדי חברה
ישוב עפולה
שכונה אזור התעשייה בעפולה
כתובת רחוב החשמל מס' 5
מועד אחרון להגשת הצעות יום שני, 31.5.21, 14:00
גוש 16698
חלקה 75
מגרש מגרש מס' 6
גודל 168 מ"ר

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא