תאריך אחרון להציע הצעות - קרקע חקלאית במ.א. חוף השרון מכונס נכסים
יום ראשון, 10.10.21, 17:00 (שעון ישראל)

הזמנה להציע הצעות לרכישת קרקע חקלאית במ.א חוף השרון

 • מוזמנות בזאת הצעות לרכישת 50/3349 חלקים בלתי מסוימים (500 מ"ר במושע) מזכויות הבעלות בחלקה ששטחה הרשום 33,490 מ"ר, בקרקע חקלאית בלתי מבונה ביעוד 'נופש מטרופוליטני', חלקה 22 גוש 7695, הנמצאת כ-450 מ' דרומית-מערבית למושב בני ציון בשטח השיפוט של המועצה האזורית חוף השרון.
 • מכירת הנכס תבוצע ע"י כונסת הנכסים בתיק הוצאה לפועל 500413-11-15 - עו"ד תמי סלונים.
 • פרטים אודות הנכס, וכן אודות הליך המכר, ניתן לראות באתר האינטרנט בידספיריט https:// houses.bidspirit.com.
 • הצעות לרכישת הנכס, הכוללות את פרטיו האישיים של המציע (שם, ת"ז/ח"פ, מען, טלפון, דוא"ל), יש להגיש למשרד כונסת הנכסים, בצרוף שיק בנקאי או ערבות בנקאית בגובה 10% מסכום ההצעה עשוי לפקודת עו"ד תמי סלונים,                  לא יאוחר מיום ראשון 10/10/2021
 • מציע שהצעתו תוכרז כזוכה יידרש לחתום על הסכם מכר בנוסח המצוי במשרד הח"מ מיד בסיום ההתמחרות. ניתן לקבל עותק מהסכם המכר במשרד כונסת הנכסים.
 • מציע שהצעתו תוכרז כזוכה ויחזור בו מהצעתו ו/או לא יחתום על הסכם המכר מיד עם הכרזתו כזוכה מכל סיבה שהיא, יחולט ערבונו כפיצוי מוסכם.
 • הנכס יימכר במצבו הנתון פיזית, תכנונית, רישומית ומשפטית (AS IS), והאחריות לבדיקת מצבו כאמור מוטלת על המציעים ועליהם בלבד, ולא על כונסת הנכסים, ואין לראות בנתונים, תמונות, וכל מידע אחר המפורט בהזמנה זו ו/או באתר האינטרנט https:// houses.bidspirit.com כאסמכתא כלשהיא, ובאחריות המציע לברר את כל הפרטים הנוגעים לנכס, לרבות מצב פיזי, תכנוני, רישומי, משפטי, והאחר, וכן את כל אפשרויות הניצול של הנכס, חיובי מסים, היטלים, אגרות וכל הוצאה שתחול בקשר לנכס.
 • כונסת הנכסים אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא, ושומרת לעצמה את הזכות לקיים תחרות בין המציעים או חלקם ו/או לנהל מו"מ עם כל אחד מהם בנפרד, בכל שלב שהוא, וכן להאריך את המועד להגשת ההצעות, לבטל בכל שלב את הליכי המכירה, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 • על מכירה זו לא חלים דיני מכרזים או מעין מכרזים.
 • לא ישולמו דמי תיווך.
 • המכירה כפופה לאישור רשמת ההוצאה לפועל ו/או בית המשפט, לפי העניין.

לפרטים נוספים
לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל רון דריזן, עו"ד מסלונים - אגמי משרד עורכי דין בטלפון 09-3733303

קרקע חקלאית 50/3349 חלקים בלתי מסוימים (500 מ"ר במושע) מזכויות הבעלות, מ.א חוף השרון, 450 מ' דרומית-מערבית למושב בני ציון בשטח השיפוט של המועצה האזורית חוף השרון.

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 

להשתתפות לחץ כאן
ההשתתפות אינה כרוכה בתשלום, הקנייה הינה ישירות מהמוכר המקיים את המכירה, וללא עמלות קנייה או דמי תיווך.

סוג נכס קרקע חקלאית 50/3349 חלקים בלתי מסוימים (500 מ"ר במושע) מזכויות הבעלות
ישוב מ.א חוף השרון
כתובת 450 מ' דרומית-מערבית למושב בני ציון בשטח השיפוט של המועצה האזורית חוף השרון.
מועד אחרון להגשת הצעות יום ראשון, 10.10.21
גוש 7695
חלקה 22
גודל 33,490 מ"ר
מסמכים:
חוות דעת שמאי
העתק רישום מפנקס בתים משותפים
טופס הרשמה

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא