20.5.21
Израиля
 רח' התע"ש 20, כפר סבא

הזמנה להציע הצעות לרכישת קרקע חקלאית במ.א חוף השרון

 • מוזמנות בזאת הצעות לרכישת 50/3349 חלקים בלתי מסוימים (500 מ"ר במושע) מזכויות הבעלות בחלקה ששטחה הרשום 33,490 מ"ר, בקרקע חקלאית בלתי מבונה ביעוד 'נופש מטרופוליטני', חלקה 22 גוש 7695, הנמצאת כ-450 מ' דרומית-מערבית למושב בני ציון בשטח השיפוט של המועצה האזורית חוף השרון.
 • מכירת הנכס תבוצע ע"י כונסת הנכסים בתיק הוצאה לפועל 500413-11-15 - עו"ד תמי סלונים.
 • פרטים אודות הנכס, וכן אודות הליך המכר, ניתן לראות באתר האינטרנט בידספיריט https:// houses.bidspirit.com.
 • הצעות לרכישת הנכס, הכוללות את פרטיו האישיים של המציע (שם, ת"ז/ח"פ, מען, טלפון, דוא"ל), יש להגיש למשרד כונסת הנכסים, בצרוף שיק בנקאי או ערבות בנקאית בגובה 10% מסכום ההצעה עשוי לפקודת עו"ד תמי סלונים,                  לא יאוחר מיום חמישי 20/05/2021
 • מציע שהצעתו תוכרז כזוכה יידרש לחתום על הסכם מכר בנוסח המצוי במשרד הח"מ מיד בסיום ההתמחרות. ניתן לקבל עותק מהסכם המכר במשרד כונסת הנכסים.
 • מציע שהצעתו תוכרז כזוכה ויחזור בו מהצעתו ו/או לא יחתום על הסכם המכר מיד עם הכרזתו כזוכה מכל סיבה שהיא, יחולט ערבונו כפיצוי מוסכם.
 • הנכס יימכר במצבו הנתון פיזית, תכנונית, רישומית ומשפטית (AS IS), והאחריות לבדיקת מצבו כאמור מוטלת על המציעים ועליהם בלבד, ולא על כונסת הנכסים, ואין לראות בנתונים, תמונות, וכל מידע אחר המפורט בהזמנה זו ו/או באתר האינטרנט https:// houses.bidspirit.com כאסמכתא כלשהיא, ובאחריות המציע לברר את כל הפרטים הנוגעים לנכס, לרבות מצב פיזי, תכנוני, רישומי, משפטי, והאחר, וכן את כל אפשרויות הניצול של הנכס, חיובי מסים, היטלים, אגרות וכל הוצאה שתחול בקשר לנכס.
 • כונסת הנכסים אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא, ושומרת לעצמה את הזכות לקיים תחרות בין המציעים או חלקם ו/או לנהל מו"מ עם כל אחד מהם בנפרד, בכל שלב שהוא, וכן להאריך את המועד להגשת ההצעות, לבטל בכל שלב את הליכי המכירה, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 • על מכירה זו לא חלים דיני מכרזים או מעין מכרזים.
 • לא ישולמו דמי תיווך.
 • המכירה כפופה לאישור רשמת ההוצאה לפועל ו/או בית המשפט, לפי העניין.

За более подробной информацией по лоту недвижимости аукциона, пожалуйста, обращайтесь к רון דריזן, עו"ד из סלונים - אגמי משרד עורכי דין по 09-3733303

קרקע חקלאית 50/3349 חלקים בלתי מסוימים (500 מ"ר במושע) מזכויות הבעלות, מ.א חוף השרון, 450 מ' דרומית-מערבית למושב בני ציון בשטח השיפוט של המועצה האזורית חוף השרון.

каталог
  Предыдущий
Следующий 


Тип имущества קרקע חקלאית 50/3349 חלקים בלתי מסוימים (500 מ"ר במושע) מזכויות הבעלות
Город מ.א חוף השרון
Адрес 450 מ' דרומית-מערבית למושב בני ציון בשטח השיפוט של המועצה האזורית חוף השרון.
последний день для размещения ставки Четверг, 20.5.21
блок 7695
участок 22
размер 33 490 м2

теги:

каталог
  Предыдущий
Следующий