10.6.21
Израиля
 רחוב הארבעה 28, מגדלי חג'אג' בנין צפוני קומה 5, תל אביב
מוזמנות בזה הצעות לרכישת מלוא הזכויות בדירת פנטהאוז, ברמת גמר גבוהה, הנמצאת ברחוב מעון 5 בתל אביב.
הכוללת שטח בנוי של 556,8 מ"ר ומרפסת היקפית בגודל של 363,4 מ"ר במפלס אחד (פנטהאוז יחיד הבנוי על 2 גגות)
הידועה כגוש 7051, חלקה 155 ( להלן "הנכס").
- ניתן לקבל את סט מסמכי המכרז כולל טיוטת חוזה וחוו"ד שמאית (ללא סכומים).
כנגד תשלום של 200 שקלים לקופת המכרז שלא יוחזרו בכל מקרה.
תשומת לבכם כי לא ניתן לבקר בנכס ו/או להגיש הצעות ללא התשלום הנ"ל.
- ההצעות תוגשנה בשקלים ע"ג טופס הצעת רכישה במסירה אישית למשרד הח"מ,
עד ליום 10/06/2021 בשעה 15:00
- להצעה יש לצרף שיק בנקאי בגובה 5% מסכום ההצעה לפקודת הח"מ  עו"ד אילן יששכר.


אילן יששכר, עו"ד – ב"כ הבעלים
גולן יששכר ושות' – עורכי דין
רח' הארבעה 28, מגדל צפוני, קומה 19, תל אביב
טלפון: 072-3322233 ; פקס: 072-2224873
Law@lawf.co.il
За более подробной информацией по лоту недвижимости аукциона, пожалуйста, обращайтесь к עו"ד אילן יששכר из גולן, יששכר ושות' - משרד עורכי דין по 072-3322233

גג \ פנטהאוז, תל אביב, רחוב מעון 5

каталог
  Предыдущий
Следующий 


Тип имущества גג \ פנטהאוז
Город תל אביב
соседство פלורנטין
Адрес רחוב מעון 5
последний день для размещения ставки Четверг, 10.6.21, 15:00
блок 7051
участок 155
балконы 1
Примечания הכולל שטח בנוי של 556,8 מ"ר ומרפסת היקפית בגודל של 363,4 מ"ר במפלס אחד (פנטהאוז יחיד הבנוי על 2 גגות)

теги:

каталог
  Предыдущий
Следующий