התמחרות אינטרנטית - דירת גן בחריש מנאמן
6.6.21
ישראל
 דרך מנחם בגין 11, מגדל רוגובין – תדהר, קומה 21 ר"ג

1. הח"מ, עו"ד שאול ברגרזון ורו"י יזהר קנה - בתוקף תפקידם כנאמנים (בהליכי חדלות פירעון)

של מליבו בניה בע"מ בהליכי חדלות פירעון (להלן: "הנאמנים"),

ובהתאם להחלטת בית המשפט הנכבד

מיום 4/10/2020 - מתכבדים בזאת להזמין הצעות מהציבור לרכישת זכויות הבעלים

בנכס הידוע כדירת גן מס' 6, בבניין מס' 5 , בפרויקט "חריש פמילי",

ברח' האורן 80 בחריש חלקה 88 בגוש 9073 בחריש,

והידועה גם כדירה מס' 6 ברח' האורן 80 בחריש (להלן: "הנכס").

2. הזכויות בנכס הן זכויות בדירת גן בת 4 חדרים כולל ממ"ד

בבית משותף אשר טרם נרשם בפנקס הבתים המשותפים,

אשר אליה צמודה קרקע בשטח כ-71 מטר וחניה אחת לא מקורה.

3. לקבלת מסמכי המכירה יש לפנות לעו"ד שי דנן, בטל: 054-3324212

4. את ההצעה יש להגיש רק לפי הנוסח הנכלל במסמכי המכירה ולא תתקבל כל הצעה בנוסח אחר

(ובכלל זה, לא תתקבלנה תוספות או הערות וכו' לנוסח הנכלל במסמכי המכירה).

את ההצעה יש להגיש במעטפה סגורה וחתומה,

עד ליום 20/05/2021, בשעה 12:00 

במשרד עו"ד שאול ברגרזון, רח' מנחם בגין 11, רמת גן, לידי עו"ד שי דנן.

5. להצעה יש לצרף שיק בנקאי, בסכום השווה ל- 10% מסכום התמורה המוצעת.

הנאמנים יהיו רשאים לגבות את השיקבמקרה שהמציע

יחזור בו מהצעתו או יפר תנאי מתנאיה או מתנאי הסכם המכר.

6. הנכס יימכר במצבו המשפטי, הפיסי התכנוני ומכל יתר הבחינות, ובמקומו

(WHERE IS , AS IS) כפי שיהיו, והאחריות לבדיקתו,

מכל בחינה שהיא, מוטלת על המציע בלבד, על חשבונו ובאחריותו.

הנאמנים לא יישאו בכל אחריות לכל עניין הנוגע לאיזה מהנושאים הנ"ל. 

7. מובהר בזה, כי אין בהודעה זו משום הצעה למכירת הזכויות בנכס,

היא אינה מהווה מכרז, לא יחולו עליה ו/או על הליכי המכירה של הנכס דיני המכרזים,

ואין בה משום הצעה ו/או התחייבות מצד הנאמנים למכור את הנכס,

לרבות למציע שיציע את התמורה הגבוהה ביותר ו/או לאדם אחר כלשהו. 

8. הנאמנים יהיו רשאים, בכל עת, להאריך, לשנות, לגרוע או להוסיף תנאים, מועדים,

או לבטל את מכירת הנכס.

9. הנאמנים לא ישלמו דמי תיווך או עמלה כלשהי.

10. מכירת זכויות הבעלים בנכס כפופה לאישור בית המשפט בתיקי

חדל"ת 8847-12-19 , חדל"ת 8915-12-19 וחדל"ת 8936-12-19


שאול ברגרזון,  עו"ד יזהר קנה, רו"ח

כנאמנים להליכי חדלות פירעון של מליבו בניה בע"מ (בהליכי חדלות פירעון) 

לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל עו"ד שי דנן מברגרזון ושות' | משרד עורכי דין בטלפון 03-7556900

דירת גן, 4 חדרים, חריש, רחוב האורן 8 דירה מס' 6, בבניין מס' 5 בפרויקט "חריש פמילי"

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 
נמכר: 

סוג נכס דירת גן
ישוב חריש
כתובת רחוב האורן 8 דירה מס' 6, בבניין מס' 5 בפרויקט "חריש פמילי"
מועד אחרון להגשת הצעות יום חמישי, 20.5.21, 12:00
גוש 9073
חלקה 88
חדרים 4
חניה יש
ממ"ד יש
הערות כולל ממ"ד בבית משותף אשר טרם נרשם בפנקס הבתים המשותפים, אשר אליה צמודה קרקע בשטח כ-71
מטר וחניה אחת לא מקורה.

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא