בנין בן 3.5 קומות בחיפה מבא כח
15.6.21
ישראל
 העצמאות 43, קומה 2, חיפה

1. הח"מ, בתפקידו כב"כ הבעלים, מזמין בזה הצעות לרכישת זכויות הנכס

המוערך מהווה בניין בשלמותו,

בן 3.5 קומות מעל קומת מסחר ומרתף ברחוב המגינים 48, בחיפה,

 הידוע כגוש 12553 חלקה 36 (להלן: "הנכס")

2. שטח הבנין הבנוי 792 מ"ר והוא כולל שלוש קומות

וכן אפשרות לתוספת בנייה ל-2.5 קומות נוספות.

3. הנכס נמכר במצבו כמו שהוא (AS IS).

על המציע ובאחריותו הבלעדית לבדוק בעצמו את טיב הנכס, מצבו הפיסי,

התכנוני, המשפטי, הרישומי, שטחו, ייעודו, מיקומו, מצב הזכויות בו,

אפשרות ניצולו, ההיתרים החלים לגביו וכל היבט אחר הנוגע לרכישה ולנכס.

אין בכל מידע אשר נמסר ו/או יימסר על ידי

הח"מ ו/או מי מטעמו להוות מצג כלפי המציעים ו/או מי מהם

באשר לנכס ו/או למצב הזכויות בו ו/או כדי להטיל על

הח"מ ו/או מי מטעמו אחריות כלשהי כלפי המצעים ו/או כלפי צדדים שלישיים.

4. ביקור בנכס בתיאום מול משרד הח"מ.

5. הצעות בכתב לרכישת הממכר יש להגיש על גבי טופס

הצעה בלתי חוזרת לרכישת נכס, ובצירוף המחאה בנקאית בגובה 600,000 ₪

בצירוף מע"מ לפקודת "עורך דין יעקב ח'לול",

עד ולא יאוחר מיום 15/6/2021 בשעה 12:00 במשרדי הח"מ.

מחיר מינימום לא יפחת מסך של 6,000,000 ש"ח

6. חזר בו המציע לאחר שהוגשה הצעתו מכל סיבה שהיא,

תחולט ההמחאה הבנקאית שצירף להצעתו וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר.

7. ב"כ הבעלים אינו מתחייב לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או

איזה הצעה שהיא והוא שומר לעצמו את הזכות

לנהל מו"מ עם המציעים כולם או מקצתם ו/או לערוך התמחרות ביניהם,

וכן את ביטול המכירה לחלוטין ולא תישמע כל טענה מצד המציעים בעניין זה.

על ההזמנה זו לא יחולו דיני המכרזים והבעלים

אינו מתחייב לקבל את ההצעה הגבוה ביותר ו/או כל הצעה,

והוא שומר לעצמו את הזכות להוסיף ולפרסם

את הבנין ולקבל הצעות נוספות ולהאריך את התקופה.

8. המכירה כפופה לאישור הבעלים, ורק באישורו יימכר הבניין.

9. לפרטים נוספים וקבלת מצגת

יש לפנות לאילן ממשרד הח"מ בנייד: 050-2699613

לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל יעקב ח'לול, עו"ד מיעקב ח'לול | משרד עורכי דין בטלפון 04-9555340

בניין, חיפה, רחוב המגינים 48

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 


סוג נכס בניין
ישוב חיפה
כתובת רחוב המגינים 48
מועד אחרון להגשת הצעות יום שלישי, 15.6.21, 12:00
גוש 12553
חלקה 36
גודל 792 מ"ר
הערות בנין בן 3.5 קומות, קומת מסחר ומרתף,
קומות מעל קומת מסחר ומרתף
וכן אפשרות לתוספת בנייה ל-2.5 קומות נוספות.

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא