18.5.21
Израиля
 ז'בוטינסקי 7 רמת גן

1. מתוקף תפקידים ככונסי נכסים על פי מינוי בית המשפט לענייני משפחה

(תמ"ש 49273-11-20) ועל פי מינוי בית משפט השלום בהרצליה

(ת.א. 45405-11-20), מזמינים הח"מ את הציבור להציע הצעות לרכישת:

מגרש, בקרקע בעיר חולון, הידועה כגוש 7163 חלקה 52, המחולקת ל- 4 מגרשים,

כאשר המגרש מושא הליכי הכינוס הינו מגרש המסומן באות "ג" כמפורט

בהסכם שיתוף מיום 21.5.14, בשטח של כ- 250 מ"ר

לפני הפקעה ברחוב החשמונאים 36 בחולון.   

2. לקבלת מידע ופרטים נוספים אודות הנכסים, ניתן לפנות

לעו"ד מתן שרון ממשרדו של עו"ד אסף שמרת:

בטלפון: 03-9234532

בדואר אלקטרוני: matan@shomrat-law.co.il

או לעו"ד גלית מרציאנו בטלפון 03-9444015

בדואר אלקטרוני : glit@g-m-law.co.il

3. חוברת מידע הכוללת, בין היתר, טופס הצעה בלתי חוזרת,

וכן נוסחי הסכם מכר מחייבים לחתימה ביחס לכל אחד מהנכסים

ניתן יהא לקבל באמצעות דואר אלקטרוני, כמפורט לעיל.

4. הנכסים והזכויות בהם נמכרים במצבם כפי שהוא (AS IS),

כאשר האחריות לבדיקת הנכסים מכל בחינה שהיא,

לרבות שטחם, זכויות הבניה בהם מצבם הפיזי, המשפטי, התכנוני,

אפשרויות השימוש בהם, שוויום, וכיוצ"ב (להלן: "הבדיקות")

מוטלת על המציע ועל חשבונו, ואין במידע הנ"ל ו/או במידע

המופיע בחוברת המידע ו/או במידע אשר יימסר על ידי הח"מ

ו/או מי מטעמם כדי לפטור את המציעים מלבדוק את הנכסים מכל בחינה שהיא,

כאמור לעיל, ואין באמור כדי להוות מצגים כלשהם בקשר עם הנכסים

או כל חלק מהם, כאשר כונסי הנכסים לא ישאו בכל אחריות לגבי מצבם של הנכסים

ו/או הבדיקות, מכל בחינה שהיא.

5. את ההצעות יש להגיש לאחד ממשרדי כונסי הנכסים,

עד ולא יאוחר מיום שלישי, 18/5/21 בשעה 14:00,

על גבי טופס ההצעה שבחוברת המידע, בצירוף נוסח הסכם המכר

כשהם חתומים בידי המציע ובצירוף המחאה בנקאית או ערבות בנקאית אוטונומית

ובלתי מותנית לפקודת כונסי הנכסים, בשיעור של 10%

מסכום ההצעה (להלן: "הפיקדון"). תוקף הערבות הבנקאית יהא לשישה חודשים ממועד הגשת ההצעה.

את ההצעות יש להגיש בנפרד ביחס לכל אחד מהנכסים,

ויש להפקיד פיקדון ביחס לכל אחת מההצעות.

6. חזר בו המציע מהצעתו, יחולט הפיקדון כפיצוי מוסכם,

וזאת מבלי לגרוע מזכות כונסי הנכסים לכל סעד אחר.

למען הסר ספק, לעניין זה "הפיקדון" – לרבות סכום

השלמתו בהתאם לסכום הזכייה של המציע,

באם יזכה ויחליט לחזור בו לאחר זכייתו.

7. דיני המכרזים לא יחולו על הזמנה זו.

כונסי הנכסים אינם מתחייבים לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר

או איזו הצעה שהיא והם רשאים לנהל מו"מ עם מי ממגישי ההצעות 

ו/או עם אחרים וכן לערוך התמחרות ביניהם לפי שיקול דעתם.

פרטים נוספים ניתן לפנות:

- עו"ד אסף שמרת – כונס נכסים

א. שמרת ושות'

מרחוב ז'בוטינסקי 7, רמת גן

טל: 03-9234532

- עו"ד גלית מרציאנו – כונסת נכסים

מדרך מנחם בגין 144א', תל-אביב

טל: 9444015- 03

За более подробной информацией по лоту недвижимости аукциона, пожалуйста, обращайтесь к עו"ד מתן שרון из א. שמרת ושות по 03-9234532

מגרש, חולון, רחוב החשמונאים 36Тип имущества מגרש
Город חולון
Адрес רחוב החשמונאים 36
последний день для размещения ставки Вторник, 18.5.21, 14:00
блок 7163
участок 52 המחולקת ל- 4 מגרשים
размер 250 м2

теги: