דירה בנתניה מבא כח
10.5.21
ישראל
 רחוב תובל 40, מגדל ספיר, רמת גן

1. הציבור מוזמן בזה להציע הצעות לרכישת מלוא זכויות הבעלות בדירת מגורים

המצויה בקומה השישית בבניין ברחוב הבריגדה היהודית 29 בנתניה

בגודל של כ- 110 מ"ר, הכוללת 5 חדרים,

מרפסת לא מקורה וחניה צמודה בגודל 11.5 מ"ר,

והידועה כגוש 8449, חלקה 14, תת חלקה 14 (להלן: "הדירה").

2. הדירה תימכר במצבה הנתון פיזית, תכנונית והנדסית (AS IS)

ועל המציע ובאחריותו לבדוק את טיב הדירה,

לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל את מצבה הפיזי,

המשפטי והתכנוני, את קיומם של רישיונות

ו/או היתרים ו/או חריגות בניה ו/או תשלומים ו/או אגרות וחיובי מיסים

ככל שהם חלים על כל הכרוך בכך. 

3. הח"מ, בתוקף תפקידו כבא כוח המוכרים,

מבהיר בזאת כי אין בנתונים אשר ימסרו על ידי הח"מ,

ו/או על ידי מי מטעמו, ו/או ע"י המוכרים, ככל ויימסרו,

כדי להוות מיצג כלשהו מצד הח"מ או מצד המוכרים, ואין להסתמך עליהם.

הח"מ והמוכרים אינם אחראים לגבי מצבה של הדירה

ולא יישאו באחריות כלשהי לאף אחד מהעניינים הנ"ל.

4. את מסמכי ההזמנה הכוללים את התנאים המלאים של ההזמנה,

את נוסח החוזה, וכן פרטים נוספים בקשר לדירה,

ניתן לקבל במשרדו של הח"מ בתיאום או

באמצעות מייל ariel@avietlaw.co.il 

5. את ההצעות לרכישת הבית יש להגיש

במשרד הח"מ עד ליום 10/05/21 בשעה 17:00,

ובתיאום מראש (חתימות המציע ע"ג טופס ההזמנה להציע הצעות יאומתו ע"י עו"ד/רו"ח).

6. לכל הצעה יש לצרף את מסמכי ההזמנה להציע הצעות חתומים ומאומתים

וכן המחאה בנקאית בסך 100,000 ₪ לפקודת הח"מ בנאמנות,

או ערבות בנקאית אוטונומית ברת פירעון עם דרישה מבנק ישראל,

בסך 100,000 ₪, ערוכה לפקודת הח"מ,  שתהיה בתוקף עד ליום 10/08/21.

ההמחאה הבנקאית או הערבות הבנקאית תוחזר למציע אשר הצעתו לא תתקבל.

אולם, מציע שהצעתו תתקבל ויחזור בו מהצעתו

מכל סיבה שהיא, תחולט ההמחאה הבנקאית או הערבות הבנקאית כפיצוי מוסכם למוכרים. 

7. מציע שהצעתו תתקבל יחתום על הסכם מכר

ע"פ הנוסח שיצורף למסמכי ההזמנה להציע הצעות. 

9. על מכירת הבית לא יחולו דיני המכרזים והמוכרים

אינם מתחייבים לקבל ההצעה הגבוהה ביותר או איזו הצעה שהיא.

המוכרים שומרים לעצמם את הזכות להאריך את המועד להגשת הצעות,

לפרסם הזמנה חדשה,

לקיים התמחרות בין המציעים או חלקם בתנאים שיקבעו,

לנהל מו"מ עם המציעים או חלקם וכן לנקוט בכל הליך אחר שימצא לנכון,

הכל לפי שיקול דעתם הבלעדי, המוחלט והבלתי מסויג.

10. פרסום זה כפוף למסמכי ההזמנה ובמקרה של סתירה ביניהם יגברו מסמכי ההזמנה.

11. לא ישולמו דמי תיווך מכל מין וסוג שהוא, בכל דרך שהיא.

לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל אריאל אבייט, עו"ד מאריאל אבייט | משרד עורכי דין בטלפון 03-6138484

דירה, 5 חדרים, נתניה, רחוב הבריגדה היהודית 29

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 


סוג נכס דירה
ישוב נתניה
כתובת רחוב הבריגדה היהודית 29
מועד אחרון להגשת הצעות יום שני, 10.5.21, 17:00
גוש 8449
חלקה 14
תת חלקה 14
חדרים 5
מרפסות 1
גודל 110 מ"ר
קומה 6
חניה יש
הערות מרפסת לא מקורה וחניה צמודה בגודל 11.5 מ"ר,

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא