10.5.21
Израиля
 רחוב תובל 40, מגדל ספיר, רמת גן

1. הציבור מוזמן בזה להציע הצעות לרכישת מלוא זכויות הבעלות בדירת מגורים

המצויה בקומה השישית בבניין ברחוב הבריגדה היהודית 29 בנתניה

בגודל של כ- 110 מ"ר, הכוללת 5 חדרים,

מרפסת לא מקורה וחניה צמודה בגודל 11.5 מ"ר,

והידועה כגוש 8449, חלקה 14, תת חלקה 14 (להלן: "הדירה").

2. הדירה תימכר במצבה הנתון פיזית, תכנונית והנדסית (AS IS)

ועל המציע ובאחריותו לבדוק את טיב הדירה,

לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל את מצבה הפיזי,

המשפטי והתכנוני, את קיומם של רישיונות

ו/או היתרים ו/או חריגות בניה ו/או תשלומים ו/או אגרות וחיובי מיסים

ככל שהם חלים על כל הכרוך בכך. 

3. הח"מ, בתוקף תפקידו כבא כוח המוכרים,

מבהיר בזאת כי אין בנתונים אשר ימסרו על ידי הח"מ,

ו/או על ידי מי מטעמו, ו/או ע"י המוכרים, ככל ויימסרו,

כדי להוות מיצג כלשהו מצד הח"מ או מצד המוכרים, ואין להסתמך עליהם.

הח"מ והמוכרים אינם אחראים לגבי מצבה של הדירה

ולא יישאו באחריות כלשהי לאף אחד מהעניינים הנ"ל.

4. את מסמכי ההזמנה הכוללים את התנאים המלאים של ההזמנה,

את נוסח החוזה, וכן פרטים נוספים בקשר לדירה,

ניתן לקבל במשרדו של הח"מ בתיאום או

באמצעות מייל ariel@avietlaw.co.il 

5. את ההצעות לרכישת הבית יש להגיש

במשרד הח"מ עד ליום 10/05/21 בשעה 17:00,

ובתיאום מראש (חתימות המציע ע"ג טופס ההזמנה להציע הצעות יאומתו ע"י עו"ד/רו"ח).

6. לכל הצעה יש לצרף את מסמכי ההזמנה להציע הצעות חתומים ומאומתים

וכן המחאה בנקאית בסך 100,000 ₪ לפקודת הח"מ בנאמנות,

או ערבות בנקאית אוטונומית ברת פירעון עם דרישה מבנק ישראל,

בסך 100,000 ₪, ערוכה לפקודת הח"מ,  שתהיה בתוקף עד ליום 10/08/21.

ההמחאה הבנקאית או הערבות הבנקאית תוחזר למציע אשר הצעתו לא תתקבל.

אולם, מציע שהצעתו תתקבל ויחזור בו מהצעתו

מכל סיבה שהיא, תחולט ההמחאה הבנקאית או הערבות הבנקאית כפיצוי מוסכם למוכרים. 

7. מציע שהצעתו תתקבל יחתום על הסכם מכר

ע"פ הנוסח שיצורף למסמכי ההזמנה להציע הצעות. 

9. על מכירת הבית לא יחולו דיני המכרזים והמוכרים

אינם מתחייבים לקבל ההצעה הגבוהה ביותר או איזו הצעה שהיא.

המוכרים שומרים לעצמם את הזכות להאריך את המועד להגשת הצעות,

לפרסם הזמנה חדשה,

לקיים התמחרות בין המציעים או חלקם בתנאים שיקבעו,

לנהל מו"מ עם המציעים או חלקם וכן לנקוט בכל הליך אחר שימצא לנכון,

הכל לפי שיקול דעתם הבלעדי, המוחלט והבלתי מסויג.

10. פרסום זה כפוף למסמכי ההזמנה ובמקרה של סתירה ביניהם יגברו מסמכי ההזמנה.

11. לא ישולמו דמי תיווך מכל מין וסוג שהוא, בכל דרך שהיא.

За более подробной информацией по лоту недвижимости аукциона, пожалуйста, обращайтесь к אריאל אבייט, עו"ד из אריאל אבייט | משרד עורכי דין по 03-6138484

דירה, 5 комнаты, נתניה, רחוב הבריגדה היהודית 29Тип имущества דירה
Город נתניה
Адрес רחוב הבריגדה היהודית 29
последний день для размещения ставки Понедельник, 10.5.21, 17:00
блок 8449
участок 14
под-участок 14
комнаты 5
балконы 1
размер 110 м2
пол 6
парковка יש
Примечания מרפסת לא מקורה וחניה צמודה בגודל 11.5 מ"ר,

теги: