25.5.21
Израиля
 מרחוב בן גוריון 1, מגדל ב.ס.ר 2 , בני ברק

מוזמנות בזה הצעות לרכישת הזכויות בנכס הבא: 

יחידת קרקע, בייעוד חקלאי בגוש 3638 חלק מחלקה 5 חלק ממגרש ב' בתשריט החכירה, שטח שיפוט נס ציונה.

-מובהר, כי לכל אחד מהמקרקעין יוגשו הצעות בנפרד ויעשה הליך נפרד. כל אחד מהמקרקעין יקרא להלן: "הנכס".

- הנכס נמכר במסגרת ניהול עזבון לוי עופר ז"ל,

במסגרת תיק עז' 46389-04-18 בבית משפט לענייני משפחה בראשון לציון.

- המקרקעין ימכרו במצבם הנוכחי (AS-IS), על המציע באחריותו ועל חשבונו, לערוך את כל הבירורים הדרושים לו ברשות המקומית, ברשויות התכנון השונות, בלשכת רישום מקרקעין, ברמ"י ובכל גוף ו/או רשות אחרים,

לבדוק את הנכס וטיב הנכס, לרבות: מצבו הפיזי, התכנוני והמשפטי וכן מצב הזכויות בו,

על כל הכרוך בכך וכל המידע הנדרש למציע, ביחס לנכס, לשם הגשת הצעתו.

- מבלי לפגוע מהאמור לעיל, הח"מ ו/או הבעלים הרשום ו/או מי מטעמו לא ישאו בכל אחריות לנכונות הפרטים שנמסרו אודות הנכס ועם הגשת ההצעה יחשב המציע כמי שכל העובדות הדרושות לו ידועות לו ולא תישמע מצדו כל טענה על טעות או הטעייה ו/או העדר ידיעה של פרט או מידע כלשהו ביחס לנכס או להצעה.

- אין הח"מ מתחייב למכור את הנכס לבעל ההצעה הגבוהה ו/או בכלל,

הח"מ רשאי לנהל התמחרות ו/או מו"מ בין המציעים, כולם או חלקם, בכל דרך שהח"מ ימצא לנכון. הח"מ רשאי להודיע בכל עת על ביטול ההליך ובלבד שטרם אושר המכר בביהמ"ש. מנהל העזבון,

ההזמנה והמכר, ככל ויאושר, אינם כפופים לדיני המכרזים.

הצעות בכתב יש להעביר לח"מ עד ליום 25/5/21 בשעה 14:00

בצירוף המחאה בנקאית בשיעור 10% מגובה ההצעה,

לפקודת עו"ד יעקב בראל.

ההמחאה תחולט כפיצוי מוסכם אם מציע שהצעתו התקבלה, יחזור בו מהצעתו.

- נוסח ההצעה וההסכם עליהם ידרש המציע לחתום מצויים במשרד הח"מ,

והח"מ יהיה רשאי לערוך שינויים בנוסח. המכירה כפופה לאישור בית משפט למשפחה בראשון לציון.

За более подробной информацией по лоту недвижимости аукциона, пожалуйста, обращайтесь к עו"ד יעקב בראל из יעקב בראל | משרד עורכי דין по 03-6139292

יחידת קרקע, בייעוד חקלאי, שטח שיפוט נס ציונה

каталог
  Предыдущий
Следующий 


Тип имущества יחידת קרקע, בייעוד חקלאי
Город שטח שיפוט נס ציונה
последний день для размещения ставки Вторник, 25.5.21, 14:00
блок 3638
участок חלק מחלקה 5 חלק ממגרש ב'

теги:

каталог
  Предыдущий
Следующий