דירה בקרית שמונה מעיזבון
20.5.21
ישראל
 בניין צחר, ת.ד. 248, קרית שמונה, 11012
1. בתוקף תפקידי כמנהלת עיזבון הנני מזמינה בזה הצעות לרכישת דירה בת 4 חדרים,
בשטח רשום של כ-69.3 מ"ר בערך, בקומה הראשונה (מעל קומת עמודים)
בבניין ברחוב הר הצופים 10 בקרית שמונה,
הרשומה בלשכת רישום המקרקעין בנצרת כגוש
13097 חלקה 49 תת חלקה 12(להלן: "הדירה")
2. הדירה נמכרת במצבה כמות שהוא (AS IS). על המציע לבדוק בעצמו,
על חשבונו ועל אחריותו, את המצב הפיסי,
המשפטי התכנוני והאחר של הדירה (לרבות, מבלי לגרוע מכלליות האמור,
מהות הזכויות, קיום רישיונות ו/או היתרי בניה והתאמה אליהם,
זכויות בניה וכיו'). למנהלת העיזבון לא תהיה כל אחריות מכל סוג שהוא בקשר לכך
3. את הדירה ניתן לראות בתיאום טלפוני מראש עם משרד הח"מ.
4. הצעות לרכישת הדירה יש להגיש בכתב באמצעות טופס
אותו ניתן לקבל במשרד הח"מ.
הצעה שלא תוגש על גבי טופס ההצעה ובהתאם לתנאים המפורטים בה,
לא תתקבל.
5. גובה הצעה לרכישת הדירה לא יפחת מהסכום של- ₪412,250
6. את ההצעות יש להגיש במשרד הח"מ, בשדרות תל חי 106 בקרית שמונה,
עד ליום 20/05/21 בשעה 14:00
על גבי טופס הצעת הרכישה כשהוא חתום על ידי המציע.
מנהלת העיזבון תהיה זכאית להאריך את המועד על פי שיקול דעתה.
7. יש לצרף להצעה שיק בנקאי לפקודת עו"ד שרון ינאי
בשיעור של 10% מגובה ההצעה (להלן: "השיק הבנקאי").
השיק הבנקאי יחולט כפיצוי מוסכם במקרה שהמציע,
שהצעתו נתקבלה, לא יעמוד בתנאי הצעתו ו/או יחזור בו מהצעתו
8. מובהר כי רוכש הדירה יהיה חייב לשכור שירותי עורך דין על מנת שייצגו בהליכי
ההתקשרות בהסכם מכר והעברת הזכויות על פיו. 
9. המכירה אינה כפופה לדיני המכרזים.
10. המכירה כפופה לאישור בית המשפט לענייני משפחה ומותנית בקבלת אישור זה.
לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל נטלי בלגודטני, עו"ד מינאי, בלגודטני | משרד עורכי דין ונוטריון בטלפון 04-6950889

undefined, 4 חדרים, קרית שמונה, רחוב הר הצופים 10

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 


ישוב קרית שמונה
כתובת רחוב הר הצופים 10
מועד אחרון להגשת הצעות יום חמישי, 20.5.21, 14:00
גוש 13097
חלקה 12
חדרים 4
גודל 69.3 מ"ר
קומה 1

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא