התמחרות אינטרנטית - דירה בבאר שבע מכונס נכסים
29.6.21

הזמנה להציע הצעות לרכישת דירה המצויה בדרך מצדה 51/13 בבאר שבע
1. מוזמנות בזה הצעות לרכישת דירת מגורים בת 3 חדרים ברח' דרך מצדה 51/13, בבאר שבע, הידועה כגוש: 38075, חלקה: 70/13, (להלן: "הדירה").
2. סיור בנכס ייערך ביום 9/6/21 בשעה 12:00 בתיאום עם הגב' ליאת ממשרד כונס הנכסים בטלפון: 6272745 - 08.
3. תבוצע בין המציעים התמחרות משולבת למכירת הדירה, קרי הן פרונטלית במשרד כונס הנכסים והן ממוחשבת באמצעות אתר חברת בידספיריט.
4. הצעות רכישה יש להגיש עד ליום 24/6/21 בשעה 12:00.
 במשרד הח"מ על גבי טופס הצעה אותו ניתן לקבל במשרד כונס הנכסים ו/או באמצעות חברת בידספיריט בכפוף להפקדת ערובה. הצעות שיוגשו לאחר המועד האמור לא יתקבלו.
5. על כל מציע לצרף שיק בנקאי או העברה בנקאית בתוקף ל - 180 יום בשיעור 10% מסכום ההצעה כתנאי להשתתפותו בהתמחרות,
אשר תחולט אם לא יממש הזוכה את הצעתו.
6. סכום הפתיחה בהתמחרות ייקבע על ידי כונס הנכסים במעמד ההתמחרות.
7. הדירה נמכרת במצבה הפיזי, ההנדסי, התכנוני והמשפטי (AS IS) ואחריות המציע היא לבדוק את מצב הדירה לרבות הזכויות התכנוניות והמשפטיות.
8. מציע שהצעתו תתקבל יחתום על הסכם בנוסח המצוי במשרד הח"מ.
9. המכירה אינה כפופה לדיני המכרזים והח"מ אינו מתחייב לקבל הצעה כלשהי ויהא רשאי לערוך תחרות בין המציעים כפי ראות עיניו ו/או לקיים התמחרות חוזרת.
המכירה כפופה לאישור בית משפט המחוזי בבאר שבע בתיק פש"ר 41837-09-17

לפרטים: עו"ד דורון קורן- כונס הנכסים
רחוב בן צבי 7, באר - שבע
טלפון:08-6272745
פקס: 6271554- 08
לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל ליאת עזר מפנר גדעון, דורון קורן | כונס נכסים | משרד עורכי דין בטלפון 08-627-2745

דירה, 3 חדרים, באר שבע, ברח' דרך מצדה 51/13

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 
נמכר: 

סוג נכס דירה
ישוב באר שבע
כתובת ברח' דרך מצדה 51/13
מועד אחרון להגשת הצעות יום חמישי, 24.6.21, 12:00
גוש 38075
חלקה 70
תת חלקה 13
חדרים 3

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא