Вторник, 29.6.21, 11:00 (время Израиля)
Израиля
 יצחק בן צבי 7 באר שבע
הזמנה להציע הצעות לרכישת דירה המצויה בדרך מצדה 51/13 בבאר שבע
1. מוזמנות בזה הצעות לרכישת דירת מגורים בת 3 חדרים ברח' דרך מצדה 51/13, בבאר שבע, הידועה כגוש: 38075, חלקה: 70/13, (להלן: "הדירה").
2. סיור בנכס ייערך ביום 9/6/21 בשעה 12:00 בתיאום עם הגב' ליאת ממשרד כונס הנכסים בטלפון: 6272745 - 08.
3. תבוצע בין המציעים התמחרות משולבת למכירת הדירה, קרי הן פרונטלית במשרד כונס הנכסים והן ממוחשבת באמצעות אתר חברת בידספיריט.
4. הצעות רכישה יש להגיש עד ליום 24/6/21 בשעה 12:00.
 במשרד הח"מ על גבי טופס הצעה אותו ניתן לקבל במשרד כונס הנכסים ו/או באמצעות חברת בידספיריט בכפוף להפקדת ערובה. הצעות שיוגשו לאחר המועד האמור לא יתקבלו.
5. על כל מציע לצרף שיק בנקאי או העברה בנקאית בתוקף ל - 180 יום בשיעור 10% מסכום ההצעה כתנאי להשתתפותו בהתמחרות,
אשר תחולט אם לא יממש הזוכה את הצעתו.
6. סכום הפתיחה בהתמחרות ייקבע על ידי כונס הנכסים במעמד ההתמחרות.
7. הדירה נמכרת במצבה הפיזי, ההנדסי, התכנוני והמשפטי (AS IS) ואחריות המציע היא לבדוק את מצב הדירה לרבות הזכויות התכנוניות והמשפטיות.
8. מציע שהצעתו תתקבל יחתום על הסכם בנוסח המצוי במשרד הח"מ.
9. המכירה אינה כפופה לדיני המכרזים והח"מ אינו מתחייב לקבל הצעה כלשהי ויהא רשאי לערוך תחרות בין המציעים כפי ראות עיניו ו/או לקיים התמחרות חוזרת.
המכירה כפופה לאישור בית משפט המחוזי בבאר שבע בתיק פש"ר 41837-09-17

לפרטים: עו"ד דורון קורן- כונס הנכסים
רחוב בן צבי 7, באר - שבע
טלפון:08-6272745
פקס: 6271554- 08
За более подробной информацией по лоту недвижимости аукциона, пожалуйста, обращайтесь к ליאת עזר из פנר גדעון, דורון קורן | כונס נכסים | משרד עורכי דין по 08-627-2745

דירה, 3 комнаты, באר שבע, ברח' דרך מצדה 51/13

каталог
  Предыдущий
Следующий 

Нажмите, чтобы получить допуск
Участие онлайн не облагается дополнительным платежом

Тип имущества דירה
Город באר שבע
Адрес ברח' דרך מצדה 51/13
последний день для размещения ставки Четверг, 24.6.21, 12:00
блок 38075
участок 70
под-участок 13
комнаты 3
Документы:
חוות דעת שמאי
Зарегистрироваться для выставления ставок
приглашение сделать ставку

теги:

каталог
  Предыдущий
Следующий