התמחרות אינטרנטית - דירה ביבנה מכונס נכסים
1.6.21
ישראל
 ב.ס.ר 3 כנרת 5 בני ברק

1. מוזמנות בזאת הצעות לרכישת זכויות דירה דופלקס גן

ברחוב הצדף 6 דירה 4 יבנה, הידועה כגוש 5960 חלקה 14,

בבניין משותף ובו 7 קומות מעל קומת קרקע,

בשטח של כ-132 מ"ר בנוי בקומת קרקע ובקומה א' + כ- 22 מ"ר

מרפסת שמש + כ- 66 מ"ר חצר צמודה (להלן: "הנכס"),

אשר לו צמודות שתי חניות ומחסן.

הזמנה זו אינה בגדר מכרז ודיני המכרזים לא יחולו עליה.

2. הצעות תוגשנה בכתב בצירוף שיק בנקאי השווה ל - 10%

משיעור ההצעה לפקודת יוסי דרור חברת עורכי דין,

ויש למוסרו במשרדי הח"מ, מגדל ב.ס.ר 3, קומה 20, רח' כנרת 5, בני ברק,

עד ולא יאוחר ממועד אחרון להגשת הצעות ביום 30/05/2021 בשעה 09:00.

מועד ההתמחרות נקבע ליום 01/06/2021 בשעה 11:00. 

3. הנכס יימכר כמו שהוא (AS-IS) ועל המציע לבדוק את מצבו הפיסי,

המשפטי והתכנוני, על כל הכרוך בכך, על חשבונו.

4. חזר בו המציע מהצעתו לאחר שהצעתו התקבלה ע"י הח"מ והוגשה

לאישור רשם ההוצל"פ, יחולט השיק שיימסר על ידו.

5. המציע מתחייב לחתום על הסכם מכר שייערך ע"י הח"מ,

וכן להשלים את המחיר שהציע תוך 30 יום מיום אישור המכירה ע"י רשם ההוצל"פ.

6. אין המזמין מתחייב לקבל הצעה כלשהי וכן המזמין רשאי לנהל מו"מ עם המציעים השונים ו/או מי מהם ולערוך התמחרות עם המציעים ו/או חלק מהם ו/או

מציעים שלא הגישו הצעה על פי שיקול דעתו הבלעדי.

7. המכירה כפופה לאישור רשם ההוצל"פ בתל אביב.


לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל אמיר שלמה עו"ד מיוסי דרור משרד עורכי דין בטלפון 03-6967020

דירה דופלקס גן, יבנה, רחוב הצדף 6 דירה 4

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 
נמכר: 

סוג נכס דירה דופלקס גן
ישוב יבנה
כתובת רחוב הצדף 6 דירה 4
מועד אחרון להגשת הצעות יום ראשון, 30.5.21, 09:00
גוש 5960
חלקה 14
מרפסות 1
גודל 132 מ"ר
חניה יש
הערות דירה דופלקס גן בניין משותף ובו 7 קומות מעל קומת קרקע,
בשטח של כ-132 מ"ר בנוי בקומת קרקע
ובקומה א' + כ- 22 מ"ר
מרפסת שמש + כ- 66 מ"ר חצר צמודה
אשר לו צמודות שתי חניות ומחסן.

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא