1. מוזמנות בזאת הצעות לרכישת זכויות דירה דופלקס גן

ברחוב הצדף 6 דירה 4 יבנה, הידועה כגוש 5960 חלקה 14,

בבניין משותף ובו 7 קומות מעל קומת קרקע,

בשטח של כ-132 מ"ר בנוי בקומת קרקע ובקומה א' + כ- 22 מ"ר

מרפסת שמש + כ- 66 מ"ר חצר צמודה (להלן: "הנכס"),

אשר לו צמודות שתי חניות ומחסן.

הזמנה זו אינה בגדר מכרז ודיני המכרזים לא יחולו עליה.

2. הצעות תוגשנה בכתב בצירוף שיק בנקאי השווה ל - 10%

משיעור ההצעה לפקודת יוסי דרור חברת עורכי דין,

ויש למוסרו במשרדי הח"מ, מגדל ב.ס.ר 3, קומה 20, רח' כנרת 5, בני ברק,

עד ולא יאוחר ממועד אחרון להגשת הצעות ביום 30/05/2021 בשעה 09:00.

מועד ההתמחרות נקבע ליום 01/06/2021 בשעה 11:00. 

3. הנכס יימכר כמו שהוא (AS-IS) ועל המציע לבדוק את מצבו הפיסי,

המשפטי והתכנוני, על כל הכרוך בכך, על חשבונו.

4. חזר בו המציע מהצעתו לאחר שהצעתו התקבלה ע"י הח"מ והוגשה

לאישור רשם ההוצל"פ, יחולט השיק שיימסר על ידו.

5. המציע מתחייב לחתום על הסכם מכר שייערך ע"י הח"מ,

וכן להשלים את המחיר שהציע תוך 30 יום מיום אישור המכירה ע"י רשם ההוצל"פ.

6. אין המזמין מתחייב לקבל הצעה כלשהי וכן המזמין רשאי לנהל מו"מ עם המציעים השונים ו/או מי מהם ולערוך התמחרות עם המציעים ו/או חלק מהם ו/או

מציעים שלא הגישו הצעה על פי שיקול דעתו הבלעדי.

7. המכירה כפופה לאישור רשם ההוצל"פ בתל אביב.


За более подробной информацией по лоту недвижимости аукциона, пожалуйста, обращайтесь к אמיר שלמה עו"ד из יוסי דרור משרד עורכי דין по 03-6967020

דירה דופלקס גן, יבנה, רחוב הצדף 6 דירה 4

Продан: 

Тип имущества דירה דופלקס גן
Город יבנה
Адрес רחוב הצדף 6 דירה 4
последний день для размещения ставки Воскресенье, 30.5.21, 09:00
блок 5960
участок 14
балконы 1
размер 132 м2
парковка יש
Примечания דירה דופלקס גן בניין משותף ובו 7 קומות מעל קומת קרקע,
בשטח של כ-132 מ"ר בנוי בקומת קרקע
ובקומה א' + כ- 22 מ"ר
מרפסת שמש + כ- 66 מ"ר חצר צמודה
אשר לו צמודות שתי חניות ומחסן.

теги: