בית מגורים במדרך עוז מכונס נכסים
31.5.21
ישראל
 שדרות המגינים 53, קומה 4, ת.ד. 33647, חיפה 31336

1.הח"מ בתפקידו ככונס נכסים מזמין בזאת להציע להצעות לרכישת הזכויות בנכס,

בית מגורים , בן 5 חדרים (4 חדרי שינה כולל מממ"ד ויחידת הורים) ,

ביישוב מדרך עוז, הידועה כחלקה 147 בגוש 12776 (להלן ה"נכס").  

2. הצעות לרכישת הנכס יש להמציא למשרדי הח"מ

במעטפה סגורה במסירה ידנית בצירוף שיק בנקאי לפקודת ליאור פליק עו"ד,

בסך של 10% מהמחיר המוצע

עד ליום 31/05/21 שעה 12:00

3. ביקור בנכס ייערך באופן מרוכז בתאריך 24/05/21 שעה 17:00

4. הצעה שלא תצורף לה המחאה בנקאית תוחזר למציע

מבלי שתידון ומציע שיחזור בו מהצעתו או שלא יקיים

אותה תחולט ההמחאה הבנקאית אשר צורפה להצעתו כפיצוי מוסכם מראש.

5. הנכס ימכר כמות שהיא (AS IS) ואין הח"מ אחראי למצבו

ו/או לכל פגם ו/או מום ו/או אי התאמה שיתגלו בנכס. 

6. על המציע מוטלת החובה לבדוק על אחריותו את מצבו

הפיזי ו/או התכנוני ו/או המשפטי של הנכס, ייעודו, אפשרויות הניצול והשימוש בו

ואת מצב רישום הזכויות לגביו בכל רשות ממלכתית,

עירונית או אחרת ולכונס הנכסים לא תהא כל אחריות לכך.

7. הח"מ אינו כפוף לדיני המכרזים ואינו מתחייב

לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או הצעה כלשהי

והוא יהיו רשאי לנהל מו"מ ו/או התמחרות עם המציעים

ו/או עם חלק מהם בנפרד, לפי שיקול דעתו. 

8. הח"מ יהיה רשאי להאריך את מועד קבלת ההצעות

ו/או לפרסם שוב הזמנה לקבלת הצעות רכישה.

9. המכירה כפופה לאישור בית המשפט לענייני משפחה נצרת בתמ"ש 24270-05-20.

10. מציע שהצעתו תתקבל יידרש לחתום על הסכם בנוסח שיומצא לו על ידי הח"מ.

לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל ליאור פליק, עו"ד, נוטריון מליאור פליק | משרד עורכי דין ונוטריון בטלפון 04-8555027

בית מגורים, 5 חדרים, מדרך עוז

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 


סוג נכס בית מגורים
ישוב מדרך עוז
מועד אחרון להגשת הצעות יום שני, 31.5.21, 12:00
גוש 12776
חלקה 147
חדרים 5
ממ"ד יש
הערות בית מגורים בן 5 חדרים
הכוללים 4 חדרי שינה כולל מממ"ד ויחידת הורים

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא