31.5.21
Израиля
 שדרות המגינים 53, קומה 4, ת.ד. 33647, חיפה 31336

1.הח"מ בתפקידו ככונס נכסים מזמין בזאת להציע להצעות לרכישת הזכויות בנכס,

בית מגורים , בן 5 חדרים (4 חדרי שינה כולל מממ"ד ויחידת הורים) ,

ביישוב מדרך עוז, הידועה כחלקה 147 בגוש 12776 (להלן ה"נכס").  

2. הצעות לרכישת הנכס יש להמציא למשרדי הח"מ

במעטפה סגורה במסירה ידנית בצירוף שיק בנקאי לפקודת ליאור פליק עו"ד,

בסך של 10% מהמחיר המוצע

עד ליום 31/05/21 שעה 12:00

3. ביקור בנכס ייערך באופן מרוכז בתאריך 24/05/21 שעה 17:00

4. הצעה שלא תצורף לה המחאה בנקאית תוחזר למציע

מבלי שתידון ומציע שיחזור בו מהצעתו או שלא יקיים

אותה תחולט ההמחאה הבנקאית אשר צורפה להצעתו כפיצוי מוסכם מראש.

5. הנכס ימכר כמות שהיא (AS IS) ואין הח"מ אחראי למצבו

ו/או לכל פגם ו/או מום ו/או אי התאמה שיתגלו בנכס. 

6. על המציע מוטלת החובה לבדוק על אחריותו את מצבו

הפיזי ו/או התכנוני ו/או המשפטי של הנכס, ייעודו, אפשרויות הניצול והשימוש בו

ואת מצב רישום הזכויות לגביו בכל רשות ממלכתית,

עירונית או אחרת ולכונס הנכסים לא תהא כל אחריות לכך.

7. הח"מ אינו כפוף לדיני המכרזים ואינו מתחייב

לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או הצעה כלשהי

והוא יהיו רשאי לנהל מו"מ ו/או התמחרות עם המציעים

ו/או עם חלק מהם בנפרד, לפי שיקול דעתו. 

8. הח"מ יהיה רשאי להאריך את מועד קבלת ההצעות

ו/או לפרסם שוב הזמנה לקבלת הצעות רכישה.

9. המכירה כפופה לאישור בית המשפט לענייני משפחה נצרת בתמ"ש 24270-05-20.

10. מציע שהצעתו תתקבל יידרש לחתום על הסכם בנוסח שיומצא לו על ידי הח"מ.

За более подробной информацией по лоту недвижимости аукциона, пожалуйста, обращайтесь к ליאור פליק, עו"ד, נוטריון из ליאור פליק | משרד עורכי דין ונוטריון по 04-8555027

בית מגורים, 5 комнаты, מדרך עוז

каталог
  Предыдущий
Следующий 


Тип имущества בית מגורים
Город מדרך עוז
последний день для размещения ставки Понедельник, 31.5.21, 12:00
блок 12776
участок 147
комнаты 5
Безопасный номер יש
Примечания בית מגורים בן 5 חדרים
הכוללים 4 חדרי שינה כולל מממ"ד ויחידת הורים

теги:

каталог
  Предыдущий
Следующий