30.5.21
Израиля
 שד׳ רוטשילד 33 ת"א 6688302

מוזמנות בזאת הצעות לרכישת זכויות החכירה בנכס מקרקעין

המהווה בית מגורים בגודל של 101.2 מ"ר (עפ"י היתר)

על מגרש בשטח של 372.5 מ"ר ברח' הדקל 14 ראשל"צ

והידוע כחלקה 211 תת חלקה 2 בגוש 4242 (להלן: "הנכס"). 

הנכס יימכר במצבו הנוכחי (AS IS). על המציע ובאחריותו המלאה לבדוק,

על חשבונו את טיב הנכס והזכויות הרשומות מכל בחינה שהיא לרבות- משפטית,

תכנונית, פיזית. המציע ייראה כמי שבדק את הנכס ואת כל הנתונים

לעיל והח"מ לא יישאו בכל אחריות משפטית ו/או אחריות אחרת בגין העניינים הנ"ל

ו/או מצבו של הנכס מכל בחינה שהיא,

שבדיקתם מצויה על אחריות המציע בלבד. כל תשלום מ.ע.מ.

ככל שיחול, יחול על המציע ויתווסף למחיר ההצעה. 

ביקורים בנכס ייערכו
- ביום חמישי 13/5/2021 בין השעות 17:00-18:30
- ביום חמישי 20/5/2021 בין השעות 17:00-18:30
הצעות בכתב בלבד יש להגיש עד ליום 30/5/2021 בשעה 14:00
באחד ממשרדי מנהלי העזבון הר"מ, בלווית מסמכי הצעה חתומים.
מציע שהצעתו תתקבל יידרש לחתום על נוסח הסכם מכר המצוי במשרד הח"מ.
ניתן לקבל עותק ממסמכי ההצעה, מחוו"ד שמאי (ללא שווי נקוב)
ומעותק הסכם המכר בפניה למשרדי הח"מ.
על המציע לצרף להצעתו המחאה בנקאית
בשיעור 10% מגובה ההצעה (ללא מ.ע.מ) לפקודת עוה"ד אבידן סביר בנאמנות.
לא יתקבלו הצעות ללא המחאה בנקאית כאמור.
ההמחאה הבנקאית תוחזר בתום הליך המכירה למציע שהצעתו לא תתקבל,
או אם תבוטל ההזמנה להציע הצעות. מאידך,
ההמחאה תחולט כפיצוי מוסכם מראש
בכל מקרה שבו יחזור בו המציע מהצעתו בטרם הושלם הליך המכירה,
או במידה שהצעתו התקבלה והוא חזר בו מהצעתו,
וזאת מכל סיבה שהיא.
מכירת הנכס כפופה לאישור בית המשפט לענייני משפחה בראשון לציון,
והיא תיכנס לתוקפה עם מתן אישורו.
מכירת הנכס נעשית שלא עפ"י דיני המכרזים ולכן הח"מ
אינם מתחייבים לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר ו/או הצעה כלשהי,
הכל לפי שיקול דעתם הבלעדי. הח"מ שומרים על זכותם לנהל מו"מ
עם המציעים כולם ו/או חלקם ו/או לנהל התמחרות בין המציעים, כולם או חלקם,
ככל שיהיו. הח"מ שומרים על זכותם לבטל את ההזמנה להציע הצעות
ו/או להאריך את המועד להגשת ההצעות,
ו/או לפרסם שוב הזמנות לקבל הצעות לרכישה הכל לפי שיקול דעתם הבלעדי.
מובהר כי לא ישולמו דמי תיווך בכל מקרה.
לקבלת פרטים נוספים ו/או לתיאום סיור בנכס נא לפנות אל משרדי הח"מ:
- יוסי סביר, עו"ד 
מרחוב רוטשילד 58 ראשל"צ 
טל:  03-6342222 
מייל: yossis@savir-law.com
- גיא אבידן, עו"ד
שדרות רוטשילד 33 תל אביב
טל: 03-6289999
מייל: guy@avidan-law.com

За более подробной информацией по лоту недвижимости аукциона, пожалуйста, обращайтесь к גיא אבידן, עו"ד ונוטריון из גיא אבידן | משרד עורכי דין ונוטריון по 03-6289999

בית מגורים, ראשון לציון, רחוב הדקל 14Тип имущества בית מגורים
Город ראשון לציון
соседство שיכוני המזרח
Адрес רחוב הדקל 14
последний день для размещения ставки Воскресенье, 30.5.21, 14:00
блок 4242
участок 211
под-участок 2
размер 101,2 м2
Примечания בית מגורים בגודל של 101.2 מ"ר (עפ"י היתר)
על מגרש בשטח של 372.5 מ"ר

теги: