נכס מסחרי ודירת מגורים בתל אביב מנאמן
30.5.21
ישראל
 רחוב גרשון שץ 15, קומה שניה, תל אביב 6701751
1. מוזמנות בזאת הצעות לרכישת זכויות בנכס מסחרי ובדירת מגורים המחוברים יחדיו
ברחוב אבולעפיה 14 פינת רבנו חננאל 23, שכונת פלורנטין, בתל אביב-יפו
ואשר ידועים  גם כגוש 7052 חלקה  79 תת חלקה 5 ותת חלקה 10 (להלן: " הנכסים)
2. הנכסים מוצעים למכירה במסגרת הליך פש"ר 4641-10-14
המתנהל בפני כב' בית המשפט המחוזי בתל אביב יפו.
3. על המציע לצרף להצעתו שיק בנקאי או ערבות בנקאית
לפקודת עו"ד אורן הראל, בשיעור של 10% מהצעתו,
על הערבות להיות בתוקף לשלושה חודשים.
השיק או הערבות יחולטו במקרה שמציע שהצעתו
נתקבלה יחזור בו מהצעתו ו/או לא ישלים את הליך המכר.
4. את ההצעות יש להגיש למשרד עו"ד אורן הראל ברח' גרשון ש"ץ  15 תל אביב-יפו
עד ליום 30/05/21 בשעה 18:00 
5. על המציע לצרף להצעתו: תצלום ת"ז ו טופס הזמנה להציע הצעות (להלן: "הטופס")
לקבלת הטופס ו העתק מחוות דעת שמאית (ללא סכום השומה)
יש לפנות למשרד עו"ד אורן הראל
בטל: 03-5608880
במייל: office@xlaw.net
6. אין לראות במידע המפורט לעיל או במידע שיימסר למעוניינים אסמכתא כלשהי,
ועל המציע לבדוק את כל הטעון בדיקה ביחס לנכסים,
לרבות אך לא מוגבל לרישום זכויות על שמו, המצב התכנוני,
הפיזי, המצב המשפטי, השימושים המותרים ומצב ההיתרים, חיובי המיסים,
האגרות וכל ההוצאות אשר יחולו בקשר אליהם.
אין הח"מ אחרא למצב הנכסים והם יימכר וכפי שהם (AS IS)
כאשר על אחריות המציע לפעול לרישום הזכויות על שמו ועל חשבונו.
7. דיני המכרזים לא יחולו על הזמנה זו, על ההצעות שתוגשנה
ועל הליך בחירת הזוכה.
8. הח"מ רשאי לנהל משא ומתן עם המציעים או מי מהם בנפרד,
לערוך התמחרות, להאריך את המועד לקבלת הצעות,
לפרסם מכרז חוזר ואין הוא חייב לקבל את
ההצעה הגבוהה או כל הצעה שהיא.
9. הח"מ לא ישל ם דמי תיווך.
10. המכירה כפופה לאישור כב' בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו וכונס הנכסים הרשמי.


לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל עו"ד, שמחה אושרי מאורן הראל | משרד עורכי דין בטלפון 03-5608880

נכס מסחרי ודירת מגורים המחוברים יחדיו, תל אביב-יפו, רחוב אבולעפיה 14 פינת רבנו חננאל 23

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 


סוג נכס נכס מסחרי ודירת מגורים המחוברים יחדיו
ישוב תל אביב-יפו
שכונה פלורנטין
כתובת רחוב אבולעפיה 14 פינת רבנו חננאל 23
מועד אחרון להגשת הצעות יום ראשון, 30.5.21, 18:00
גוש 7052
חלקה 79
תת חלקה 5 ו-10

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא