תאריך אחרון להציע הצעות - דירת פנטהאוז בתל אביב מנאמן
14.6.21
ישראל
 רחוב נבטים 10, ת.ד 6730, פתח תקוה 4956106
ה ח"מ, בתוקף תפקידו כנאמן לנכסי היחידה (להלן"הנאמן"),
מזמין בזה להציע לרכישת זכויות בדירת קוט'ג פנטהאוז
ברחוב מעפלי אגוז 36 ת"א,   דירה מספר 22,
הידועה כגוש: 7241 חלקה, 77 תת חלקה 21 ( להלן: "הדירה/הנכס").
- הצעות בכתב בנוסח המצורף למסמכי ההזמנה ובהתאם להנחיות המכרז,
בצירוף המחאה בנקאית על סך 10% מסכום ההצעה
לפקודת "ירון פוקס עו"ד בנאמנות" (להלן"הפקדון"),
יש למסור בהתאם להנחיות במסמכי המכרז בתיאום טלפוני מראש,
במעטפה סגורה, במשרדי הח"מ עד ולא יאוחר מיום 14/06/2021 בשעה 12:00
מציע שיחזור בו מהצעתו, מכל סיבה שהיא בין לפני שניתנה לו
תשובה ובין לאחר שהצעתו נתקבלה- כספי הפיקדון יחולטו.
- לתיאום ביקור בנכס יש לפנות בדואר אלקטרוני:
עו"ד ירון פוקס, נאמן win4you2@gmail.com

לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל ירון פוקס, עו"ד מירון פוקס | עורך דין-נאמן בטלפון 03-6323248

דירת קוט'ג פנטהאוז, תל אביב, רחוב מעפלי אגוז 36, דירה מספר 22

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 


סוג נכס דירת קוט'ג פנטהאוז
ישוב תל אביב
כתובת רחוב מעפלי אגוז 36, דירה מספר 22
מועד אחרון להגשת הצעות יום שני, 14.6.21, 12:00
גוש 7241
חלקה 77
תת חלקה 21

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא